Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - december, 2019
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT V : FORBINDELSERNE MED ANDRE INSTITUTIONER OG ORGANER
KAPITEL 1 : UDNÆVNELSER

Artikel 125 : Valg af Kommissionen

1.   Parlamentets formand anmoder den valgte formand for Kommissionen om at oplyse Parlamentet om fordelingen af sagsområder i det foreslåede kommissærkollegium i overensstemmelse med den valgte formands politiske retningslinjer.

2.   Formanden anmoder efter høring af den valgte formand for Kommissionen de kandidater, der er foreslået af den valgte formand for Kommissionen og Rådet til de forskellige poster som medlem af Kommissionen, om at møde for de relevante udvalg eller organer i henhold til deres forventede forretningsområder.

3.   Høringerne afholdes af udvalgene. Undtagelsesvis kan en høring gennemføres i et andet format, når et udpeget medlem af Kommissionen har ansvarsområder, der primært er af horisontal karakter, forudsat at en sådan høring omfatter det kompetente udvalg.

Disse høringer er offentlige.

4.   Det eller de relevante udvalg opfordrer det udpegede medlem af Kommissionen til at afgive en redegørelse og besvare spørgsmål. Høringerne tilrettelægges på en sådan måde, at de udpegede medlemmer af Kommissionen får mulighed for at fremlægge alle relevante oplysninger for Parlamentet. Bestemmelser om tilrettelæggelsen af sådanne høringer fastsættes i et bilag til denne forretningsorden (1).

5.   Den valgte formand opfordres til at præsentere sit kommissærkollegium og forelægge deres program på et møde i Parlamentet. Formanden for Det Europæiske Råd og formanden for Rådet indbydes hertil. Forelæggelsen efterfølges af en forhandling.

6.   Som afslutning på forhandlingen kan en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, fremsætte et beslutningsforslag. Artikel 132, stk. 3-8 finder anvendelse.

7.   Efter afstemningen om beslutningsforslaget vælger eller forkaster Parlamentet Kommissionen med et flertal af de afgivne stemmer ved navneopråb. Parlamentet kan udsætte afstemningen til næste møde.

8.   Formanden underretter Rådet om valget eller forkastelsen af Kommissionen.

9.   I tilfælde af en væsentlig ændring i fordelingen af sagsområder eller en ændring i Kommissionens sammensætning under mandatet opfordres de pågældende medlemmer eller udpegede medlemmer af Kommissionen til at deltage i en høring i overensstemmelse med stk. 3 og 4.

10.   Hvis der sker ændringer af en kommissærs sagsområde eller finansielle interesser i løbet af vedkommendes embedsperiode, skal denne situation undersøges af Parlamentet, jf. bilag VII.

Hvis der identificeres en interessekonflikt i løbet af en kommissærs mandatperiode, og hvis Kommissionens formand undlader at gennemføre Parlamentets anbefalinger til afhjælpning af denne interessekonflikt, kan Parlamentet anmode Kommissionens formand om at udtrykke mistillid til den pågældende kommissær, jf. punkt 5 i rammeaftalen om forbindelserne mellem Europa-Parlamentet og Europa-Kommissionen, og om nødvendigt træffe foranstaltninger med henblik på at fratage den pågældende kommissær retten til pension eller andre tilsvarende fordele i overensstemmelse med artikel 245, stk. 2, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde.

(1) Se bilag VII.
Seneste opdatering: 19. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik