Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Srpnja 2019.
EPUB 138kPDF 2689k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA V. : ODNOSI S DRUGIM INSTITUCIJAMA I TIJELIMA
POGLAVLJE 1. : IMENOVANJA

Članak 125. : Izbor Komisije

1.   Predsjednik poziva izabranog predsjednika Komisije da obavijesti Parlament o raspodjeli  dužnosti (resora) u predloženom kolegiju povjerenika u skladu s političkim smjernicama izabranog predsjednika.

2.   Nakon savjetovanja s izabranim predsjednikom Komisije predsjednik poziva kandidate koje su izabrani predsjednik Komisije i Vijeće predložili za različita mjesta povjerenika da se predstave pred odgovarajućim odborima ili tijelima, ovisno o njihovim predviđenim područjima nadležnosti.

3.   Saslušanja održavaju odbori.

Saslušanje se iznimno može održati u drukčijem obliku ako kandidat za povjerenika ima odgovornosti koje su primarno horizontalne, pod uvjetom da u tom saslušanju sudjeluju nadležni odbori. Saslušanja su otvorena za javnost.

4.   Nadležni odbor ili odbori pozivaju kandidata za povjerenika na davanje izjave i odgovaranje na pitanja. Saslušanja se organiziraju tako da omoguće kandidatima za povjerenike da Parlamentu iznesu sve bitne informacije. Odredbe koje se odnose na organizaciju takvih saslušanja utvrđene su u prilogu ovom Poslovniku (1).

5.   Izabrani predsjednik poziva se da predstavi kolegij povjerenika i njihov program na sjednici Parlamenta na koju su pozvani predsjednik Europskog vijeća i predsjednik Vijeća. Nakon izjave slijedi rasprava.

6.   Kako bi zaključili raspravu, klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag mogu podnijeti prijedlog rezolucije. Primjenjuje se članak 132. stavci od 3. do 8.

7.   Nakon glasovanja o prijedlogu rezolucije Parlament izabire ili odbija Komisiju većinom danih glasova, poimenično. Parlament može odgoditi glasovanje do sljedeće dnevne sjednice.

8.   Predsjednik obavještava Vijeće o izboru ili odbijanju Komisije.

9.   U slučaju znatne promjene resora ili promjene sastava Komisije tijekom trajanja mandata Komisije dotični povjerenici ili drugi kandidati za povjerenike pozvani su da sudjeluju u saslušanju koje se održava u skladu sa stavcima 3. i 4.

10.   U slučaju promjene resora povjerenika ili financijskih interesa povjerenika tijekom njegova mandata Parlament u skladu s Prilogom VII. pregledava te promjene.

Ako se tijekom mandata povjerenika utvrdi sukob interesa, a predsjednik Komisije pritom ne primijeni preporuke Parlamenta za razrješenje sukoba interesa, Parlament može od predsjednika Komisije zatražiti da uskrati povjerenje tom povjereniku u skladu sa stavkom 5. Okvirnoga sporazuma o odnosima između Europskog parlamenta i Europske komisije te da, po potrebi, poduzme mjere kako bi se dotičnom povjereniku uskratilo pravo na mirovinu ili druge zamjenske povlastice u skladu s člankom 245. Ugovora o funkcioniranju Europske unije.

(1) Vidi Prilog VII.
Posljednje ažuriranje: 30. lipnja 2019.Pravna napomena