Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

V SADAĻA : ATTIECĪBAS AR CITĀM IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM
1. NODAĻA : AMATPERSONU IECELŠANA

125. pants : Komisijas ievēlēšana

1.   Parlamenta priekšsēdētājs aicina jaunievēlēto Komisijas priekšsēdētāju informēt Parlamentu par atbildības jomu sadalījumu ierosinātajā komisāru kolēģijā atbilstoši jaunievēlētā priekšsēdētāja politiskajām pamatnostādnēm.

2.   Parlamenta priekšsēdētājs pēc apspriešanās ar Komisijas jaunievēlēto priekšsēdētāju uzaicina jaunievēlētā Komisijas priekšsēdētāja un Padomes ieteiktos komisāru amatu kandidātus uz attiecīgajām Parlamenta komitejām vai struktūrām atbilstoši paredzamajām kandidātu darbības jomām.

3.   Uzklausīšanas notiek komitejās. Izņēmuma gadījumos uzklausīšana var notikt citā veidā, ja komisāra amata kandidāta pienākumiem galvenokārt ir horizontāls raksturs, ar noteikumu, ka šādā uzklausīšanā piedalās atbildīgā komiteja.

Uzklausīšanas ir atklātas.

4.   Attiecīgā komiteja vai komitejas uzaicina izvirzīto komisāra amata kandidātu sniegt paziņojumu un atbildēt uz jautājumiem. Uzklausīšanas organizē tā, lai komisāra amata kandidāti varētu Parlamentam atklāt visu būtisko informāciju. Šādu uzklausīšanu organizēšanas noteikumus izklāsta Reglamenta pielikumā (1).

5.   Parlamenta sēdē, uz kuru ir uzaicināts Eiropadomes priekšsēdētājs un Padomes priekšsēdētājs, uzaicina jaunievēlēto Komisijas priekšsēdētāju iepazīstināt ar komisāru kolēģiju un ar tās darbības programmu. Programmas izklāstam seko debates.

6.   Lai noslēgtu minētās debates, politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, var iesniegt rezolūcijas priekšlikumu. Piemēro Reglamenta 132. panta 3. līdz 8. punktu.

7.   Pēc balsošanas par rezolūcijas priekšlikumu Parlaments, balsojot pēc saraksta, ar nodoto balsu vairākumu apstiprina vai noraida Komisijas sastāvu. Parlaments balsošanu var atlikt uz nākamo sēdi.

8.   Parlamenta priekšsēdētājs informē Padomi par to, vai Komisija ir ievēlēta.

9.   Ja Komisijas pilnvaru laikā būtiski mainās komisāru atbildības jomu sadalījums vai Komisijas sastāvs, attiecīgos komisārus vai jebkuru citu komisāra amata kandidātu aicina piedalīties uzklausīšanā, ko rīko saskaņā ar 3. un 4. punktu.

10.   Ja komisāra pilnvaru laikā notiek izmaiņas viņa atbildības jomā vai finanšu interesēs, Parlaments ikvienu šādu situāciju rūpīgi pārbauda saskaņā ar VII pielikumu.

Ja komisāra pilnvaru laikā tiek konstatēts interešu konflikts un ja Komisijas priekšsēdētājs neizpilda Parlamenta ieteikumus attiecībā uz šā interešu konflikta novēršanu, Parlaments var prasīt Komisijas priekšsēdētājam izteikt neuzticību attiecīgajam komisāram saskaņā ar Pamatnolīguma par Eiropas Parlamenta un Eiropas Komisijas attiecībām 5. punktu un attiecīgā gadījumā rīkoties, lai saskaņā ar Līguma par Eiropas Savienības darbību 245. panta otro daļu attiecīgajam komisāram tiktu atņemtas tiesības uz pensiju vai citām priekšrocībām.

(1) Sk. VII pielikumu.
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 19. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika