Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV V : ODNOSI Z DRUGIMI INSTITUCIJAMI IN ORGANI
POGLAVJE 1 : IMENOVANJA

Člen 125 : Izvolitev Komisije

1.   Predsednik pozove izvoljenega predsednika Komisije, naj Parlament obvesti o tem, kako je v skladu s svojimi političnimi smernicami znotraj predlaganega kolegija komisarjev porazdelil pristojnosti (delovna področja).

2.   Predsednik po posvetovanju z izvoljenim predsednikom Komisije pozove kandidate, ki sta jih izvoljeni predsednik Komisije in Svet predlagala za različna mesta komisarjev, naj se glede na svoja predvidena področja pristojnosti predstavijo ustreznim odborom ali telesom.

3.   Predstavitve izvedejo odbori. Predstavitev se lahko izjemoma izvede v drugačni obliki, kadar so pristojnosti kandidata za komisarja predvsem horizontalne narave, pod pogojem, da na tej predstavitvi sodelujejo pristojni odbori.

Predstavitve so javne.

4.   Ustrezni odbor ali odbori kandidata za komisarja povabijo, da poda izjavo in odgovarja na vprašanja. Predstavitve so organizirane tako, da kandidati za komisarja Parlamentu lahko razkrijejo vse ustrezne informacije. Določbe o organizaciji teh predstavitev so navedene v prilogi k temu poslovniku (1).

5.   Izvoljenega predsednika Komisije se povabi, da predstavi kolegij komisarjev in njihov program na seji Parlamenta. Predsednika Evropskega sveta in predsednika Sveta se povabi, da se udeležita seje. Izjavi sledi razprava.

6.   Za zaključek razprave lahko politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, vložijo predlog resolucije. Uporablja se člen 132(3) do (8).

7.   Po glasovanju o predlogu resolucije Parlament Komisijo izvoli ali zavrne s poimenskim glasovanjem z večino oddanih glasov. Parlament lahko glasovanje preloži na naslednjo sejo.

8.   Predsednik o izvolitvi ali zavrnitvi Komisije obvesti Svet.

9.   V primeru bistvene spremembe razdelitve delovnih področij ali spremembe sestave Komisije med trajanjem mandata Komisije se zadevne komisarje ali druge kandidate za komisarje povabi, da se udeležijo predstavitve, ki poteka v skladu z odstavkoma 3 in 4.

10.   V primeru spremembe delovnega področja ali finančnih interesov komisarja med njegovim mandatom Parlament pregleda novo stanje v skladu s Prilogo VII.

Če se med mandatom komisarja ugotovi nasprotje interesov, predsednik Komisije pa ne upošteva priporočil Parlamenta za odpravo tega nasprotja interesov, lahko Parlament pozove predsednika Komisije, naj izreče svoje nezaupanje temu komisarju v skladu s odstavkom 5 Okvirnega sporazuma o odnosih med Evropskim parlamentom in Evropsko komisijo, kadar je primerno, pa ga pozove tudi, naj ravna z namenom, da se zadevnemu komisarju v skladu z drugim odstavkom člena 245 Pogodbe o delovanju Evropske unije odvzame pravica do pokojnine ali namesto nje odobrenih ugodnosti.

(1) Glej Prilogo VII.
Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov