Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING V : FÖRBINDELSER MED ANDRA INSTITUTIONER OCH ORGAN
KAPITEL 1 : NOMINERINGAR OCH UTNÄMNINGAR

Artikel 130 : Utnämning av direktionsledamöter i Europeiska centralbanken

1.   Den kandidat som nomineras till Europeiska centralbankens ordförande, vice ordförande eller till ledamot av dess styrelse, ska uppmanas att göra ett uttalande inför ansvarigt utskott samt besvara frågor från dess ledamöter.

2.   Utskottet ska till parlamentet lämna en rekommendation av vilken det framgår huruvida det tillstyrker utnämningen av den nominerade kandidaten.

3.   Omröstningen ska förrättas inom två månader från det att nomineringen mottagits, såvida inte parlamentet, på begäran av ansvarigt utskott, en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet, beslutar annorlunda. Parlamentet ska rösta om varje enskild nominering genom sluten omröstning.

4.   Om parlamentet avstyrker nomineringen ska talmannen begära att förslaget dras tillbaka och att ett nytt föreläggs parlamentet.

Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy