Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING V : FÖRBINDELSER MED ANDRA INSTITUTIONER OCH ORGAN
KAPITEL 1 : NOMINERINGAR OCH UTNÄMNINGAR

Artikel 131 : Utnämningar till organen för ekonomisk styrning

1.   Denna artikel ska tillämpas på utnämningar av

-   ordföranden och vice ordföranden i tillsynsnämnden för Europeiska centralbanken,

-   ordföranden, vice ordföranden och de heltidssysselsatta ledamöterna i den gemensamma resolutionsmekanismens gemensamma resolutionsnämnd,

-   ordförandena och de verkställande direktörerna för Europeiska tillsynsmyndigheten (Europeiska bankmyndigheten, Europeiska värdepappers- och marknadsmyndigheten och Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten), och

-   den verkställande direktören och vice verkställande direktören vid Europeiska fonden för strategiska investeringar.

2.   Varje kandidat ska uppmanas att göra ett uttalande inför det ansvariga utskottet och besvara frågor från dess ledamöter.

3.   Det ansvariga utskottet ska till parlamentet lämna en rekommendation om varje förslag till utnämning.

4.   Omröstningen ska äga rum inom två månader från det att förslaget till utnämning mottogs, såvida inte parlamentet, på begäran av det ansvariga utskottet, en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet, beslutar annorlunda. Parlamentet ska rösta om varje enskild utnämning genom sluten omröstning.

5.   Om parlamentet avstyrker förslaget till utnämning ska talmannen begära att förslaget dras tillbaka och att ett nytt förslag föreläggs parlamentet.

Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy