Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Δεκεμβρίου, 2019
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ V : ΣΧΕΣΕΙΣ ΜΕ ΑΛΛΑ ΘΕΣΜΙΚΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 : ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Άρθρο 136 : Ερωτήσεις με αίτημα προφορικής απάντησης, ακολουθούμενης από συζήτηση

1.   Μία επιτροπή, πολιτική ομάδα ή βουλευτές ο αριθμός των οποίων αντιστοιχεί τουλάχιστον στο χαμηλό ελάχιστο όριο μπορούν να υποβάλουν ερωτήσεις στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή ή στον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας, συνοδευόμενες από αίτημα εγγραφής στην ημερήσια διάταξη του Κοινοβουλίου.

Οι ερωτήσεις πρέπει να κατατίθενται γραπτώς στον Πρόεδρο. Ο Πρόεδρος τις διαβιβάζει αμέσως στη Διάσκεψη των Προέδρων.

Η Διάσκεψη των Προέδρων αποφασίζει εάν οι ερωτήσεις θα εγγραφούν στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 157. Καταπίπτουν οι ερωτήσεις που δεν έχουν εγγραφεί στο σχέδιο ημερήσιας διάταξης του Κοινοβουλίου εντός τριών μηνών από της υποβολής τους.

2.   Οι ερωτήσεις προς την Επιτροπή και τον Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατο Εκπρόσωπο της Ένωσης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και πολιτικής ασφαλείας πρέπει να διαβιβάζονται στον αποδέκτη τουλάχιστον μία εβδομάδα πριν, οι δε ερωτήσεις προς το Συμβούλιο τουλάχιστον τρεις εβδομάδες πριν από τη συνεδρίαση στην ημερήσια διάταξη της οποίας έχουν εγγραφεί.

3.   Για ερωτήσεις που αφορούν την κοινή πολιτική άμυνας και ασφάλειας δεν ισχύουν οι προθεσμίες της παραγράφου 2 και η απάντηση πρέπει να δίνεται εντός ευλόγου προθεσμίας, ούτως ώστε να ενημερώνεται δεόντως το Κοινοβούλιο.

4.   Ένας βουλευτής που έχει οριστεί εκ των προτέρων από τους ερωτώντες αναπτύσσει την ερώτηση στο Κοινοβούλιο. Αν ο εν λόγω βουλευτής δεν είναι παρών, η ερώτηση καταπίπτει. Ο αποδέκτης απαντά στην ερώτηση.

5.   Κατά τα λοιπά εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν το άρθρο 132 παράγραφοι 2 έως 8, όσον αφορά την κατάθεση και τη θέση σε ψηφοφορία προτάσεων ψηφισμάτων.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου