Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

V SADAĻA : ATTIECĪBAS AR CITĀM IESTĀDĒM UN STRUKTŪRĀM
3. NODAĻA : JAUTĀJUMI PADOMEI, KOMISIJAI UN EIROPAS CENTRĀLAJAI BANKAI

136. pants : Jautājumi, uz kuriem jāatbild mutiski un kuriem seko debates

1.   Komiteja, politiskā grupa vai deputāti, kuru skaits sasniedz vismaz zemo obligāto minimumu, var iesniegt jautājumus Padomei, Komisijai vai Komisijas priekšsēdētāja vietniekam / Savienības Augstajam pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos un prasīt, lai šos jautājumus iekļauj Parlamenta darba kārtībā.

Jautājumus iesniedz rakstiski Parlamenta priekšsēdētājam, kurš tos nekavējoties nodod Priekšsēdētāju konferencei.

Priekšsēdētāju konference lemj, vai minētos jautājumus iekļaut darba kārtības projektā saskaņā ar 157. pantā paredzēto procedūru. Jautājumi, kas trīs mēnešu laikā pēc to iesniegšanas nav iekļauti Parlamenta darba kārtības projektā, tiek anulēti.

2.   Komisijai  un  Komisijas  priekšsēdētāja  vietniekam  /  Savienības  Augstajam  pārstāvim ārlietās un drošības politikas jautājumos adresētos jautājumus adresātam iesniedz vismaz nedēļu pirms tās sēdes, kuras darba kārtībā tie ir iekļauti, un Padomei adresētos jautājumus ― vismaz trīs nedēļas pirms šādas sēdes.

3.   Jautājumos, kas attiecas uz kopējo drošības un aizsardzības politiku, nav jāievēro šā panta 2. punktā paredzētie termiņi, un uz tiem ir jāatbild pietiekami ātri, lai Parlaments būtu pienācīgi informēts.

4.   Deputāts, ko jautājuma iesniedzēji ir iepriekš izraudzījušies, izklāsta jautājumu plenārsēdē. Ja minētā deputāta nav klāt, jautājums tiek anulēts. Adresāts sniedz atbildi.

5.   Pēc analoģijas piemēro 132. panta 2. līdz 8. punktu par rezolūciju priekšlikumu iesniegšanu un balsošanu par tiem.

Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 19. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika