Előző 
 Következő 
Az Európai Parlament eljárási szabályzata
9. parlamenti ciklus - 2019. július
EPUB 147kPDF 717k
TARTALOM
MEGJEGYZES AZ OLVASONAK
AZ ELJÁRÁSI SZABÁLYZATHOZ KAPCSOLÓDÓ LEGFONTOSABB JOGI AKTUSOK GYŰJTEMÉNYE

V. CÍM : KAPCSOLATOK MÁS INTÉZMÉNYEKKEL ÉS SZERVEKKEL
5. FEJEZET : ÁLLÁSFOGLALÁSOK ÉS AJÁNLÁSOK

144. cikk : Viták az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő ügyekről

1.   Egy bizottság, parlamentközi küldöttség, képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő írásban vita tartását kérheti az Elnöktől az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértését érintő sürgős esetben.

2.   Az Elnökök Értekezlete az (1) bekezdésben említett kérelmek alapján és a IV. melléklet rendelkezéseinek megfelelően elkészíti az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértéséről szóló következő vita végleges napirendtervezetébe felveendő témák listáját. A napirenden az alfejezetekkel együtt legfeljebb három téma szerepelhet.

A 158. cikkel összhangban a Parlament eltekinthet egy tervezett téma megvitatásától, és helyette felvethet a napirenden nem szereplő témát. A kiválasztott témákban az állásfoglalási indítványokat a napirend elfogadásának napja estéjéig terjesztheti be valamely bizottság, képviselőcsoport vagy legalább az alacsony érvényességi küszöbértéket elérő számú képviselő. Az ilyen állásfoglalási indítványok előterjesztésének pontos határidejét az Elnök szabja meg.

3.   A viták plenáris ülésenként legfeljebb 60 perces időkeretén belül a képviselőcsoportok és a független képviselők számára rendelkezésre álló teljes felszólalási időt a 171. cikk (4) és (5) bekezdésében megállapított eljárás szerint kell felosztani.

Az állásfoglalási indítványok ismertetéséhez szükséges időt és, adott esetben, a Bizottság és a Tanács rendelkezésére álló idő figyelembevétele után fennmaradó időt fel kell osztani a képviselőcsoportok és a független képviselők között.

4.   A vitát közvetlenül szavazás követi. A szavazások indokolásáról szóló 194. cikk nem alkalmazható.

Az e cikk értelmében tartott szavazást az Elnök és az Elnökök Értekezlete hatáskörén belül együttesen is meg lehet szervezni.

5.   Ha ugyanazon témában kettő vagy annál több állásfoglalási indítványt terjesztenek elő, a 132. cikk (4) és (5) bekezdésében megállapított eljárást kell alkalmazni.

6.   Az Elnök és a képviselőcsoportok vezetői határozhatnak egy állásfoglalási indítvány vita nélküli szavazásra bocsátásáról. Ilyen határozathoz valamennyi képviselőcsoport vezetőjének egyhangú egyetértése szükséges.

A 197. és 198. cikk rendelkezései nem alkalmazhatók az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértéséről szóló vita napirendjén szereplő állásfoglalási indítványok esetén.

Az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértéséről szóló vitához állásfoglalási indítványt kizárólag a témák listájának elfogadását követően lehet előterjeszteni. Azok az állásfoglalási indítványok, amelyekkel a vitára kijelölt időtartam alatt nem foglalkoztak, tárgytalanná válnak. Ugyanez vonatkozik az olyan állásfoglalási indítványokra is, amelyekről a 178. cikk (3) bekezdésének megfelelően benyújtott kérelmet követően megállapítható, hogy a határozatképesség nem áll fenn. A megfogalmazóknak mindazonáltal jogukban áll újra előterjeszteni az ilyen indítványokat a 143. cikknek megfelelően bizottsági vizsgálatra, vagy a következő plenáris ülésnek az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértéséről szóló vitájára.

Az adott plenáris ülés napirendjén már szereplő témát nem lehet felvenni az emberi jogok, a demokrácia és a jogállamiság megsértéséről szóló vita napirendjére.

Ezen eljárási szabályzat nem tartalmaz olyan rendelkezéseket, amelyek lehetővé tennék a (2) bekezdés második albekezdésének megfelelően előterjesztett állásfoglalási indítvány és az azonos témájú bizottsági jelentés együttes megvitatását.

Ha a 178. cikk (3) bekezdésének értelmében a határozatképesség megállapítására kérelmet nyújtanak be, ez a kérelem csak a szavazásra bocsátandó állásfoglalási indítvány tekintetében érvényes, az utána következők tekintetében azonban már nem.

Utolsó frissítés: 2019. december 19.Jogi nyilatkozat - Adatvédelmi szabályzat