Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA V : VZŤAHY S INÝMI INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI
KAPITOLA 6 : PORADA S OSTATNÝMI  INŠTITÚCIAMI A ORGÁNMI

Článok 147 : Žiadosti adresované európskym agentúram

1.   Keď má Parlament právo predložiť žiadosť niektorej európskej agentúre, môže každý poslanec predložiť takúto žiadosť písomne predsedovi Parlamentu. Tieto žiadosti sa musia týkať záležitostí, ktoré spadajú do pôsobnosti danej agentúry, a musí ich sprevádzať doplňujúca informácia, ktorá objasňuje záležitosť a záujem Únie na veci.

2.   Predseda Parlamentu po porade s príslušným výborom buď postúpi žiadosť agentúre, alebo podnikne iné vhodné kroky. Okamžite o tom informuje poslanca, ktorý predložil žiadosť. V každej žiadosti, ktorú predseda Parlamentu pošle agentúre, musí byť uvedená lehota na odpoveď.

3.   Ak sa agentúra domnieva, že na žiadosť, tak ako je formulovaná, nemôže odpovedať, alebo ak chce, aby bola žiadosť zmenená, informuje o tom ihneď predsedu Parlamentu, ktorý po prípadnej porade s príslušným výborom prijme potrebné opatrenia.

Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia