Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 2 : РЕД НА РАБОТАТА НА ПАРЛАМЕНТА

Член 161 : Извънредни разисквания

1.   Политическа група или членове на ЕП, достигащи поне ниския праг, могат да поискат в дневния ред на Парламента да бъде включено извънредно разискване по въпрос от особено важен интерес, свързан с политиката на Европейския съюз. По правило в рамките на една месечна сесия се провежда не повече от едно извънредно разискване.

2.   Искането се представя в писмен вид до председателя най-малко три часа преди началото на месечната сесия, на която следва да се проведе извънредното разискване. Искането се поставя на гласуване в началото на месечната сесия, когато Парламентът приема своя дневен ред.

3.   В отговор на събития, които са настъпили след приемането на дневния ред за месечната сесия, председателят, след допитване до председателите на политическите групи, може да предлага провеждането на извънредни разисквания. Всяко такова предложение се гласува в началото на заседанието или в определеното за гласуване време, като членовете на ЕП се уведомяват за предложението за провеждането на извънредни разисквания най-малко един час преди гласуването.

4.   Председателят определя времето за провеждане на такива разисквания. Общата продължителност на разискванията не надвишава 60 минути. Времето за изказвания се разпределя между политическите групи и независимите членове на ЕП в съответствие с разпоредбите на член 171, параграфи 4 и 5.

5.   Разискванията приключват без да се приема резолюция.

Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност