Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Δεκεμβρίου, 2019
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VII : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

Άρθρο 162 : Συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα μετά από αίτημα πολιτικής ομάδας

1.   Σε κάθε περίοδο συνόδου, το σχέδιο ημερήσιας διάταξης προβλέπει ένα ή δύο χρονικά διαστήματα, η ελάχιστη διάρκεια του καθενός από τα οποία είναι 60 λεπτά, για συζήτηση σχετικά με επίκαιρα θέματα μείζονος ενδιαφέροντος για την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

2.   Κάθε πολιτική ομάδα έχει δικαίωμα να προτείνει επίκαιρο θέμα της επιλογής της για τουλάχιστον μία τέτοια συζήτηση ανά έτος. Η Διάσκεψη των Προέδρων διασφαλίζει, κατά τη διάρκεια κυλιόμενης περιόδου ενός έτους, τη δίκαιη κατανομή της άσκησης του δικαιώματος αυτού μεταξύ των πολιτικών ομάδων.

3.   Οι πολιτικές ομάδες διαβιβάζουν γραπτώς στον Πρόεδρο το επίκαιρο θέμα της επιλογής τους πριν την εκπόνηση του τελικού σχεδίου ημερήσιας διάταξης από τη Διάσκεψη των Προέδρων. Τηρείται πλήρως το άρθρο 39 παράγραφος 1 που αφορά τα δικαιώματα, τις ελευθερίες και τις αρχές που αναγνωρίζονται στο άρθρο 6 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις αξίες που κατοχυρώνονται στο άρθρο 2 αυτής.

4.   Η Διάσκεψη των Προέδρων καθορίζει το χρόνο διεξαγωγής της συζήτησης αυτής. Μπορεί να αποφασίσει να απορρίψει θέμα που προτείνει πολιτική ομάδα με πλειοψηφία των τεσσάρων πέμπτων των μελών του Κοινοβουλίου.

5.   Η έναρξη της συζήτησης πραγματοποιείται από εκπρόσωπο της πολιτικής ομάδας που πρότεινε το επίκαιρο θέμα. Μετά την έναρξη της συζήτησης κατανέμεται ο χρόνος αγόρευσης σύμφωνα με το άρθρο 171 παράγραφοι 4 και 5.

6.   Η συζήτηση περατώνεται χωρίς την έγκριση ψηφίσματος.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου