Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 2 : PARLAMENTETS ARBETSGÅNG

Artikel 163 : Brådskande förfarande

1.   Talmannen, ett utskott, en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet, kommissionen eller rådet får begära att parlamentet ska förklara en debatt som brådskande när det gäller ett förslag som lagts fram för parlamentet enligt artikel 48.1. En sådan begäran ska inges skriftligen och vara försedd med motivering.

2.   Så snart talmannen har mottagit en begäran om brådskande debatt ska talmannen tillkännage detta i kammaren. Omröstning om en sådan begäran ska hållas vid inledningen av det sammanträde som följer på det sammanträde då tillkännagivandet gjordes, förutsatt att det förslag som den ingivna begäran avser har delats ut till ledamöterna på de officiella språken. Finns det flera än en begäran om brådskande debatt som rör samma ämne, ska ett bifall respektive avslag på en begäran om brådskande debatt gälla varje begäran som rör detta ämne.

3.   Före omröstningen får endast den som inkommit med en begäran, en talare emot samt ansvarigt utskotts ordförande eller föredragande tilldelas ordet. Ingen av dessa talare får tala i mer än tre minuter.

4.   De ärenden för vilka kammaren beslutar att tillämpa brådskande förfarande ska ges företräde framför andra punkter på föredragningslistan. Talmannen ska fastställa tidpunkten för debatt och omröstning.

5.   Ett brådskande förfarande får genomföras utan betänkande eller i undantagsfall på grundval av en muntlig rapport från ansvarigt utskott.

Om ett brådskande förfarande tillämpas och interinstitutionella förhandlingar äger rum ska artiklarna 70 och 71 inte tillämpas. Artikel 74 ska tillämpas i tillämpliga delar.

Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy