Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VII : СЕСИИ
ГЛАВА 3 : ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ПЛЕНАРНИ ЗАСЕДАНИЯ

Член 168 : Преходна разпоредба

1.   В рамките на преходен период с продължителност до края на деветия парламентарен мандат (1), са допустими отклонения от разпоредбите на член 167, когато и доколкото не е налице необходимият брой устни или писмени преводачи за даден официален език въпреки взетите съответни мерки.

2.   По предложение на генералния секретар и при надлежно отчитане на разпоредбите на параграф 3 Бюрото установява наличието на условията по параграф 1 по отношение на всеки от съответните официални езици. Бюрото, въз основа на доклад на генералния секретар относно постигнатия напредък, преразглежда решението си за допускане на отклонение на всеки шест месеца. Бюрото приема необходимите правила за прилагане.

3.   Приложими са временните специални разпоредби относно формулировката на нормативните актове, приети от Съвета въз основа на Договорите.

4.   По мотивирана препоръка от Бюрото Парламентът може да реши по всяко време да отмени настоящия член по-рано или, в края на посочения в параграф 1 срок — да удължи срока.

(1) Удължен с решение на Парламента от 12 март 2019 г.
Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност