Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 3 : ALLMÄNNA BESTÄMMELSER FÖR PLENARSAMMANTRÄDEN

Artikel 168 : Övergångsbestämmelser

1.   Under en övergångsperiod fram till nionde valperiodens utgång (1), ska det vara tillåtet att göra undantag från artikel 167, om och i den utsträckning det för ett officiellt språk inte finns tillräckligt många tolkar eller översättare trots att lämpliga åtgärder vidtagits.

2.   På förslag från generalsekreteraren ska presidiet, med vederbörlig hänsyn till de bestämmelser som avses i punkt 3, fastställa om villkoren i punkt 1 är uppfyllda för vart och ett av de berörda officiella språken. Presidiet ska, på grundval av en rapport från generalsekreteraren om de framsteg som gjorts, var sjätte månad se över sitt beslut om att tillåta undantag. Presidiet ska anta de genomförandebestämmelser som behövs.

3.   De särskilda tidsbegränsade bestämmelser som rör utarbetandet av rättsakter och som rådet antagit med stöd av fördragen ska tillämpas.

4.   Parlamentet får efter det att presidiet lämnat en motiverad rekommendation när som helst besluta att upphäva denna artikel i förtid, eller att förlänga giltighetstiden för densamma vid utgången av den frist som anges i punkt 1.

(1) Förlängd genom Europaparlamentets beslut av den12 mars 2019.
Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy