Poprzedni 
 Następny 
Regulamin Parlamentu Europejskiego
Dziewiąta kadencja Parlamentu - lipiec 2019
EPUB 151kPDF 784k
SPIS TREŚCI
UWAGA DLA CZYTELNIKA
KOMPENDIUM GŁÓWNYCH AKTÓW PRAWNYCH DOTYCZĄCYCH REGULAMINU

TYTUŁ VII : SESJE
ROZDZIAŁ 4 : ŚRODKI STOSOWANE W PRZYPADKU NIEPRZESTRZEGANIA NORM POSTĘPOWANIA

Artykuł 175 : Środki natychmiastowe

1.   Przewodniczący przywołuje do porządku każdego posła, który narusza normy postępowania określone w art. 10 ust. 3 lub 4.

2.   W  przypadku  ponownego  naruszenia norm zachowania  przez  posła  Przewodniczący  po raz drugi przywołuje go do porządku, z odnotowaniem tego faktu w protokole.

3.   W przypadku dalszego naruszania norm zachowania lub kolejnego naruszenia norm zachowania Przewodniczący może odebrać posłowi głos i zarządzić usunięcie go z sali obrad do końca posiedzenia. W przypadku wyjątkowo poważnego zakłócenia porządku Przewodniczący może zarządzić usunięcie posła z sali obrad do końca posiedzenia także natychmiast i bez powtórnego przywołania do porządku. Sekretarz Generalny niezwłocznie zapewnia zastosowanie takiego środka dyscyplinarnego przy pomocy woźnych oraz, w razie potrzeby, służb ochrony Parlamentu.

4.   W przypadku zakłócenia porządku w sposób utrudniający kontynuację obrad Przewodniczący, w celu przywrócenia porządku, zawiesza posiedzenie na określony czas lub zamyka je. Jeżeli nie może on dojść do głosu, opuszcza fotel Przewodniczącego, co oznacza zawieszenie posiedzenia.  Posiedzenie jest wznawiane po ponownym zwołaniu go przez Przewodniczącego.

5.   Przewodniczący może zadecydować o przerwaniu transmisji na żywo z posiedzenia w przypadku naruszenia przez posła art. 10 ust. 3 lub 4.

6.   Przewodniczący  może zarządzić usunięcie z audiowizualnego zapisu obrad tych części wypowiedzi posła, w których pojawiają się sformułowania naruszające art. 11 ust. 3 lub 4.

Decyzja ta wchodzi w życie ze skutkiem natychmiastowym. Wymaga ona jednak potwierdzenia przez Prezydium w terminie nieprzekraczającym czterech tygodni od daty jej podjęcia, a jeżeli Prezydium nie zbierze się w tym czasie, na jego najbliższym posiedzeniu.

7.   Uprawnienia, o których mowa w ust. 1-6, przysługują odpowiednio przewodniczącemu posiedzenia organów, komisji i delegacji, przewidzianych w Regulaminie.

8.   W   razie   konieczności,   uwzględniając   wagę   naruszenia   norm   postępowania posłów,   poseł prowadzący obrady, organ, komisja lub delegacja mogą, najpóźniej do dnia rozpoczęcia następnej sesji lub do następnego posiedzenia   danego   organu,   komisji   lub   delegacji,   zwrócić   się   do   Przewodniczącego   o zastosowanie art. 166.

Ostatnia aktualizacja: 19 grudnia 2019Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności