Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 4 : OPATRENIA, KTORÉ SA MAJÚ PRIJAŤ V PRÍPADE NEDODRŽIAVANIA PRAVIDIEL SPRÁVANIA POSLANCOV

Článok 175 : Okamžité opatrenia

1.   Predseda napomenie každého poslanca, ktorý poruší pravidlá správania stanovené v článku 10 ods. 3 alebo 4.

2.   V prípade opakovaného porušenia predseda poslanca napomenie druhý raz a táto skutočnosť sa zaznamená v zápisnici.

3.   Ak poslanec pokračuje v porušovaní alebo sa dopustí ďalšieho porušenia, predseda mu môže odobrať slovo a vykázať ho z rokovacej sály až do konca rokovania. V mimoriadne závažnom prípade môže predseda tiež pristúpiť k okamžitému vykázaniu tohto poslanca z rokovacej sály až do konca rokovania bez druhého napomenutia. Generálny tajomník bezodkladne zabezpečí, aby sa také disciplinárne opatrenie vykonalo za pomoci uvádzačov a v prípade potreby za pomoci bezpečnostnej služby Parlamentu.

4.   Ak rušenie poriadku ohrozuje chod Parlamentu, predseda rokovanie ukončí alebo ho na určitý čas preruší, aby sa mohol znovu obnoviť poriadok. Ak sa predsedovi nepodarí získať pozornosť, opustí predsednícke kreslo, čo má za následok prerušenie rokovania. Predseda rokovanie znovu zvolá.

5.   Predseda môže rozhodnúť o prerušení živého vysielania z rokovania v prípade, že sa poslanec dopustí porušenia článku 10 ods. 3 alebo 4.

6.   Predseda môže nariadiť vymazanie z audiovizuálneho záznamu z rokovania tých častí vystúpenia poslanca, ktorými porušuje článok 10 ods. 3 alebo 4.

Tento príkaz nadobúda okamžitú účinnosť. Musí ho však potvrdiť Predsedníctvo najneskôr štyri týždne po jeho vydaní, alebo ak sa do konca tejto lehoty nekoná schôdza Predsedníctva, na jeho nasledujúcej schôdzi.

7.   Právomoci vymedzené v odsekoch 1 až 6 prislúchajú obdobne predsedajúcim funkcionárom na rokovaniach orgánov, výborov a delegácií, tak ako sú vymedzené v tomto rokovacom poriadku.

8.   V prípade potreby a vzhľadom na závažnosť porušenia pravidiel správania poslancov môže predsedajúci  schôdze, orgánu, výboru alebo delegácie požiadať predsedu Parlamentu o použitie článku 176, a to najneskôr do nasledujúcej schôdze alebo do nasledujúceho rokovania príslušného orgánu, výboru alebo delegácie.

Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia