Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Δεκεμβρίου, 2019
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VII : ΣΥΝΟΔΟΙ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 : ΜΕΤΡΑ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΗ ΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΚΑΝΟΝΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ

Άρθρο 176 : Κυρώσεις

1.   Σε σοβαρές περιπτώσεις παραβίασης των διατάξεων του άρθρου 10 παράγραφοι 2 έως 9, ο Πρόεδρος λαμβάνει αιτιολογημένη απόφαση που επιβάλλει στον ενδιαφερόμενο βουλευτή την κατάλληλη κύρωση σύμφωνα με το παρόν άρθρο.

Όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 3 ή 4, ο Πρόεδρος μπορεί να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση σύμφωνα με το παρόν άρθρο, ανεξάρτητα από το αν είχε προηγουμένως επιβληθεί ή όχι στον ενδιαφερόμενο βουλευτή άμεσο μέτρο υπό την έννοια του άρθρου 175.

Όσον αφορά τις διατάξεις του άρθρου 10 παράγραφος 6, ο Πρόεδρος μπορεί να εκδώσει αιτιολογημένη απόφαση σύμφωνα με το παρόν άρθρο μόνο μετά τη διαπίστωση του περιστατικού παρενόχλησης σύμφωνα με την ισχύουσα εσωτερική διοικητική διαδικασία για την παρενόχληση και την πρόληψή της.

Ο Πρόεδρος μπορεί να επιβάλει κυρώσεις σε βουλευτή στις περιπτώσεις στις οποίες ο παρών Κανονισμός προβλέπει την εφαρμογή του παρόντος άρθρου ή δυνάμει απόφασης του Προεδρείου σχετικά με την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, σύμφωνα με το άρθρο 25.

2.   Πριν την έγκριση της απόφασης, ο Πρόεδρος καλεί τον ενδιαφερόμενο βουλευτή να υποβάλει γραπτές παρατηρήσεις. Ο Πρόεδρος μπορεί να αποφασίσει να συγκαλέσει προφορική ακρόαση, εφόσον το κρίνει περισσότερο σκόπιμο.

Η απόφαση που επιβάλλει την κύρωση κοινοποιείται στον ενδιαφερόμενο βουλευτή με συστημένη επιστολή ή, σε περιπτώσεις κατεπείγοντος, από τους κλητήρες.

Μετά την κοινοποίηση στον ενδιαφερόμενο βουλευτή, τυχόν κύρωση που επιβάλλεται σε βουλευτή ανακοινώνεται από τον Πρόεδρο στο Κοινοβούλιο. Ενημερώνονται οι πρόεδροι των οργάνων, επιτροπών και αντιπροσωπειών, στις οποίες ανήκει ο βουλευτής.

Όταν η κύρωση καταστεί αμετάκλητη, δημοσιεύεται σε εμφανές σημείο του ιστοτόπου του Κοινοβουλίου και παραμένει εκεί για το υπόλοιπο της κοινοβουλευτικής περιόδου.

3.   Κατά την αξιολόγηση των παρατηρουμένων συμπεριφορών θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο ειδικός, επαναλαμβανόμενος ή διαρκής χαρακτήρας τους, καθώς και ο βαθμός σοβαρότητάς τους. Κατά περίπτωση, λαμβάνεται επίσης υπόψη η πιθανή βλάβη που προκαλείται στο κύρος και στη φήμη του Κοινοβουλίου.

4.   Η επιβαλλόμενη κύρωση μπορεί να συνίσταται σε ένα ή περισσότερα από τα εξής μέτρα:

(α)   επίπληξη·

(β)   απώλεια του δικαιώματος αποζημίωσης διαμονής για χρονικό διάστημα που μπορεί να κυμαίνεται από δύο έως τριάντα ημέρες·

(γ)   χωρίς να θίγεται η άσκηση του δικαιώματος ψήφου στην Ολομέλεια, και υπό την επιφύλαξη, στην περίπτωση αυτή, της αυστηρής τήρησης των κανόνων συμπεριφοράς, προσωρινή αναστολή της συμμετοχής στο σύνολο ή μέρος των δραστηριοτήτων του Κοινοβουλίου για χρονικό διάστημα που μπορεί να κυμαίνεται από δύο έως τριάντα ημέρες συνεδρίασης του Κοινοβουλίου ή οποιουδήποτε από τα όργανα, τις επιτροπές ή τις αντιπροσωπείες του·

(δ)   απαγόρευση για το βουλευτή να εκπροσωπεί το Κοινοβούλιο σε διακοινοβουλευτική αντιπροσωπεία, διακοινοβουλευτική διάσκεψη ή σε οποιοδήποτε διοργανικό φόρουμ για χρονικό διάστημα έως και ενός έτους·

(ε)   σε περίπτωση παραβίασης της τήρησης του απορρήτου, περιορισμός του δικαιώματος πρόσβασης σε εμπιστευτικές ή διαβαθμισμένες πληροφορίες για χρονικό διάστημα έως και ενός έτους.

5.   Τα μέτρα που προβλέπονται στην παράγραφο 4 στοιχεία β) έως ε) μπορούν να διπλασιαστούν σε περίπτωση κατ’ επανάληψη παραβιάσεων ή εάν ο βουλευτής αρνείται να συμμορφωθεί με μέτρο που ελήφθη βάσει του άρθρου 175 παράγραφος 3.

6.   Επιπλέον, ο Πρόεδρος μπορεί να υποβάλει πρόταση στη Διάσκεψη των Προέδρων για την αναστολή ή την αφαίρεση ενός ή περισσότερων από τα αξιώματα που κατέχει ο εν λόγω βουλευτής στο Κοινοβούλιο, σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 21.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου