Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 4 : OPATRENIA, KTORÉ SA MAJÚ PRIJAŤ V PRÍPADE NEDODRŽIAVANIA PRAVIDIEL SPRÁVANIA POSLANCOV

Článok 176 : Sankcie

1.   V závažnom prípade porušenia článku 10 ods. 2 až 9 predseda Parlamentu prijme odôvodnené rozhodnutie ukladajúce dotknutému poslancovi primeranú sankciu v súlade s týmto článkom.

Vo vzťahu k článku 10 ods. 3 alebo 4 môže predseda Parlamentu prijať odôvodnené rozhodnutie podľa tohto článku bez ohľadu na to, či bolo predtým voči danému poslancovi prijaté okamžité opatrenie v zmysle článku 175.

Vo vzťahu k článku 10 ods. 6 môže predseda Parlamentu prijať odôvodnené rozhodnutie podľa tohto článku až vtedy, keď sa v súlade s platným vnútorným administratívnym postupom týkajúcim sa obťažovania a jeho prevencie zistí, že došlo k obťažovaniu.

Predseda Parlamentu môže poslancovi uložiť sankciu v prípadoch, v ktorých sa týmto rokovacím poriadkom alebo rozhodnutím prijatým Predsedníctvom podľa článku 25 ustanovuje uplatňovanie tohto článku.

2.   Predseda Parlamentu pred prijatím rozhodnutia vyzve dotknutého poslanca, aby predložil písomné pripomienky. Ak je to vhodnejšie, môže predseda Parlamentu namiesto toho rozhodnúť o zvolaní ústneho vypočutia.

Rozhodnutie o uložení sankcie sa oznámi dotknutému poslancovi prostredníctvom doporučeného listu alebo v naliehavých prípadoch prostredníctvom uvádzačov.

Po oznámení tohto rozhodnutia dotknutému poslancovi predseda oznámi v Parlamente každú sankciu uloženú poslancovi. Oznámi sa to aj úradujúcim predsedom orgánov, výborov a delegácií, v ktorých poslanec pôsobí.

Po konečnom potvrdení sankcie sa táto viditeľne uverejní na webovom sídle Parlamentu, kde ostane po zvyšok volebného obdobia.

3.   Pri posudzovaní správania sa berie do úvahy, či je správanie mimoriadne, opakované alebo trvalé, ako aj stupeň jeho závažnosti. V náležitých prípadoch sa zohľadní aj prípadné poškodenie dôstojnosti a dobrého mena Parlamentu.

4.   Sankcia môže zahŕňať jedno alebo niekoľko nasledujúcich opatrení:

(a)   pokarhanie,

(b)   stratu nároku na denný príspevok na obdobie od dvoch do 30 dní,

(c)   bez toho, aby bol dotknutý výkon hlasovacieho práva v pléne a s výhradou prísneho dodržiavania pravidiel správania poslancov v takomto prípade, dočasné prerušenie účasti na všetkých alebo niektorých činnostiach Parlamentu s platnosťou od dvoch do 30 dní, počas ktorých zasadá Parlament alebo jeden z jeho orgánov, výborov alebo delegácií,

(d)   zákaz poslancovi zastupovať Parlament v medziparlamentnej delegácii, na medziparlamentnej konferencii alebo akomkoľvek medziinštitucionálnom fóre, ktorý môže trvať až jeden rok,

(e)   v prípade porušenia zachovania dôvernosti obmedzenie práv na prístup k dôverným alebo utajovaným skutočnostiam, ktoré môže trvať až jeden rok.

5.   Opatrenia stanovené v odseku 4 písm. b) až e) sa môžu zdvojnásobiť v prípade opakovaného porušenia, alebo ak sa poslanec odmietne podrobiť opatreniu prijatému podľa článku 175 ods. 3.

6.   Predseda Parlamentu môže okrem toho predložiť Konferencii predsedov návrh na pozastavenie výkonu alebo odňatie jednej alebo viacerých funkcií poslanca, ktoré dotknutý poslanec v Parlamente zastáva, v súlade s postupom stanoveným v článku 21.

Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia