Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VII : ZASEDANJA
POGLAVJE 4 : UKREPI V PRIMERU NESPOŠTOVANJA PRAVIL RAVNANJA

Člen 176 : Kazni

1.   V primerih hude kršitve člena 10(2) do (9) predsednik sprejme obrazložen sklep, s katerim izreče primerno kazen v skladu s tem členom.

V zvezi s členom 10(3) ali (4) lahko predsednik na podlagi tega člena sprejme obrazložen sklep, ne glede na to, ali je bil zadevnemu poslancu predhodno naložen takojšen ukrep v smislu člena 175.

V zvezi s členom 10(6) lahko predsednik na podlagi tega člena sprejme obrazložen sklep le na podlagi ugotovitve, da gre za nadlegovanje v skladu z veljavnim notranjim upravnim postopkom o nadlegovanju in njegovem preprečevanju.

Predsednik lahko poslancu izreče kazen v primerih, ko ta poslovnik ali sklep, ki ga predsedstvo sprejme v skladu s členom 25, določa uporabo tega člena.

2.   Pred sprejetjem sklepa predsednik zadevnega poslanca povabi, naj predloži pisne pripombe. Predsednik se lahko odloči, da poslanca ustno zasliši, če je to bolj primerno.

Zadevnemu poslancu se ta sklep vroči s priporočenim pismom ali, v nujnih primerih, prek pristojnega osebja.

Potem ko je bil sklep vročen zadevnemu poslancu, predsednik kazen, izrečeno poslancu, razglasi na plenarnem zasedanju. Obvestijo se tudi nosilci funkcij, ki predsedujejo organom, odborom in delegacijam, ki jim poslanec pripada.

Ko kazen postane pravnomočna, se objavi na vidnem mestu na spletišču Parlamenta za preostanek parlamentarnega obdobja.

3.   Pri oceni opaženega ravnanja se upošteva njegova izjemnost, ponavljanje ali trajnost in resnost. Po potrebi se upošteva tudi morebitna škoda, povzročena dostojanstvu in ugledu Parlamenta.

4.   Kazen je lahko sestavljena iz enega ali več naslednjih ukrepov:

(a)   graja;

(b)   izguba pravice do izplačila dnevnic za obdobje od dveh do tridesetih dni;

(c)   začasna izključitev za obdobje od dveh do tridesetih dni s sej Parlamenta ali katerega koli od njegovih organov, odborov ali delegacij oziroma iz vseh ali nekaterih dejavnosti Parlamenta, brez poseganja v pravico do glasovanja na plenarnem zasedanju in v tem primeru ob strogem spoštovanju pravil ravnanja za poslance;

(d)   prepoved poslancu, da predstavlja Parlament v medparlamentarni delegaciji, na medparlamentarni konferenci ali drugem medinstitucionalnem forumu, za največ eno leto;

(e)   v primeru kršitve zaupnosti, omejitev pravice do dostopa do zaupnih ali tajnih podatkov za največ eno leto.

5.   Ukrepi iz točk (b) do (e) odstavka 4 se lahko podvojijo, če se kršitve ponavljajo ali če poslanec noče izpolniti ukrepa, sprejetega na podlagi člena 175(3).

6.   Poleg tega lahko predsednik konferenci predsednikov predlaga začasen ali dokončen odvzem ene ali več funkcij, ki jih ima poslanec v Parlamentu, v skladu s postopkom iz člena 21.

Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov