Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - december, 2019
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VII : SESSIONER
KAPITEL 5 : BESLUTNINGSDYGTIGHED, ÆNDRINGSFORSLAG OG AFSTEMNING

Artikel 180 : Indgivelse og forelæggelse af ændringsforslag (1)

1.   Det kompetente udvalg, en politisk gruppe eller et antal medlemmer, der mindst når op på den lave tærskel, kan indgive ændringsforslag til behandling på plenarmødet. Alle medunderskriveres navne offentliggøres.

Ændringsforslagene indgives skriftligt og underskrives af forslagsstillerne.

Ændringsforslag til forslag til bindende retsakter kan ledsages af korte begrundelser. Sådanne begrundelser udfærdiges på forslagsstillerens ansvar og sættes ikke under afstemning.

2.   Med forbehold af artikel 181 kan formålet med et ændringsforslag være at ændre en hvilken som helst del af en tekst. Det kan gå ud på at udelade, tilføje eller ændre ord eller tal.

Ved tekst forstås i denne artikel og i artikel 181 den samlede ordlyd af et forslag til beslutning/lovgivningsmæssig beslutning eller afgørelse eller af et forslag til bindende retsakt.

3.   Formanden fastsætter en frist for ændringsforslag.

4.   Et ændringsforslag kan forelægges under forhandlingen enten af forslagsstilleren eller af et andet medlem, som denne har udpeget som sin stedfortræder.

5.   Tages et ændringsforslag tilbage af forslagsstilleren, bortfalder det, medmindre et andet medlem straks overtager det.

6.   Der kan ikke stemmes om ændringsforslag, før de er gjort tilgængelige på alle officielle sprog, medmindre Parlamentet træffer anden afgørelse. En sådan afgørelse kan ikke træffes, hvis mindst 40 af Parlamentets medlemmer gør indsigelse imod det. Parlamentet undlader at træffe afgørelser, som ville betyde, at medlemmer, der benytter et bestemt sprog, diskrimineres i uacceptabel grad.

Hvis færre end 100 medlemmer er til stede, kan Parlamentet ikke træffe en sådan afgørelse, hvis mindst 1/10 af de tilstedeværende medlemmer gør indsigelse imod det.

På forslag af formanden behandles et mundtligt ændringsforslag eller enhver anden mundtlig ændring på samme måde som et ændringsforslag, der ikke er gjort tilgængeligt på alle officielle sprog. Afgør formanden, jf. artikel 181, stk. 2, at ændringsforslaget kan behandles, og medmindre der gøres indsigelse i henhold til artikel 180, stk. 6, sættes det under afstemning i overensstemmelse med den fastlagte afstemningsrækkefølge.

I udvalg fastlægges det antal stemmer, som er nødvendigt for at gøre indsigelse mod, at et sådant ændringsforslag eller en sådan ændring sættes under afstemning, på grundlag af artikel 219 forholdsmæssigt i forhold til det antal, der gælder for plenarmødet, om nødvendigt rundet op til nærmeste hele tal.

(1) Artikel 180 finder tilsvarende anvendelse på udvalg (se artikel 219).
Seneste opdatering: 19. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik