Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VII : ZASEDANJA
POGLAVJE 5 : SKLEPČNOST, PREDLOGI SPREMEMB IN GLASOVANJE

Člen 180 : Vložitev in predstavitev predlogov sprememb (1)

1.   Predloge sprememb za obravnavo na plenarnem zasedanju lahko vloži pristojni odbor, politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag. Imena sopodpisnikov se objavijo.

Predlogi sprememb se vložijo v pisni obliki in vsebujejo podpis avtorjev.

Predloge sprememb k predlogom pravno zavezujočih aktov lahko spremlja kratka obrazložitev. Za izdelavo takšnih obrazložitev je odgovoren avtor in se o njih ne glasuje.

2.   S pridržkom omejitev iz člena 181 se lahko predlog spremembe nanaša na kateri koli del besedila in lahko vključuje črtanje, dodajanje ali zamenjavo besed ali številk.

V tem členu in členu 181 „besedilo“ pomeni celovit predlog resolucije/osnutek zakonodajne resolucije, predlog sklepa ali predlog pravno zavezujočega akta.

3.   Predsednik določi rok za vložitev predlogov sprememb.

4.   Med razpravo lahko predlog spremembe predstavi njegov avtor ali kateri koli poslanec, ki ga avtor imenuje za svojega namestnika.

5.   Kadar avtor predlog spremembe umakne, se ta šteje za brezpredmetnega, razen če ga takoj prevzame drug poslanec.

6.   O predlogih sprememb se glasuje le, ko so na voljo v vseh uradnih jezikih, razen če Parlament odloči drugače. Parlament ne more odločiti drugače, če temu nasprotuje najmanj 40 poslancev. Parlament se izogiba sprejemanju odločitev, s katerimi bi bili poslanci, ki uporabljajo določen jezik, nesprejemljivo diskriminirani.

Kadar je navzočih manj kot 100 poslancev, Parlament ne more odločiti drugače, če temu nasprotuje vsaj desetina navzočih poslancev.

Na predlog predsednika se ustni predlog spremembe ali vsak drugi ustni popravek obravnava na isti način kot predlog spremembe, ki ni na voljo v vseh uradnih jezikih. Če ga predsednik na podlagi člena 181(2) obravnava kot dopustnega in če se mu ne nasprotuje v skladu s členom 180(6), se o njem glasuje v skladu z vzpostavljenim vrstnim redom glasovanja.

V odboru se število glasov, potrebnih za nasprotovanje glasovanju o takem predlogu spremembe ali popravku, določi na podlagi člena 219 proporcionalno glede na število, ki velja za plenarno zasedanje, in se po potrebi zaokroži navzgor.

(1) Člen 180 se smiselno uporablja za odbore (glej člen 219).
Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov