Prejšnje 
 Naslednje 
Poslovnik Evropskega parlamenta
9. parlamentarno obdobje - Julij 2019
EPUB 135kPDF 646k
VSEBINA
OPOMBA BRALCU
ZBIRKA GLAVNIH PRAVNIH AKTOV, POVEZANIH S POSLOVNIKOM

NASLOV VII : ZASEDANJA
POGLAVJE 5 : SKLEPČNOST, PREDLOGI SPREMEMB IN GLASOVANJE

Člen 181 : Dopustnost predlogov sprememb (1)

1.   Brez poseganja v dodatne pogoje iz člena 54(4) o samoiniciativnih poročilih in člena 68(2) o predlogih sprememb k stališču Sveta predlog spremembe ni dopusten, če:

(a)   se ne nanaša neposredno na besedilo, ki ga namerava spremeniti;

(b)   namerava črtati ali zamenjati besedilo v celoti;

(c)   namerava spremeniti več kot posamezni člen ali odstavek besedila, na katerega se nanaša, z izjemo sporazumnih predlogov sprememb in predlogov sprememb, katerih namen je na enak način spremeniti določeno besedno obliko, ki se pojavlja skozi vse besedilo;

(d)   namerava spremeniti predlog kodifikacije zakonodaje Unije; vendar se smiselno uporablja drugi pododstavek člena 109(3);

(e)   namerava spremeniti tiste dele predloga prenovitve zakonodaje Unije, ki v predlogu ostajajo nespremenjeni; vendar se smiselno uporabljata drugi pododstavek člena 110(2) in tretji pododstavek člena 110(3);

(f)   je njegov namen samo zagotavljanje jezikovne pravilnosti ali obravnavanje terminološke usklajenosti besedila v jeziku, v katerem je predlog spremembe vložen; v tem primeru predsednik skupaj z zadevnimi osebami poišče primerno jezikovno rešitev.

2.   O dopustnosti predlogov sprememb odloča predsednik.

Predsednikova odločitev v skladu z odstavkom 2 v zvezi z dopustnostjo predlogov sprememb ne temelji izključno na določbah iz odstavka 1 tega člena, temveč na določbah Poslovnika na splošno.

3.   Politična skupina ali poslanci, ki dosegajo vsaj nizki prag, lahko vložijo nadomestni predlog resolucije k predlogu nezakonodajne resolucije, vsebovanem v poročilu odbora.

V takem primeru politična skupina ali poslanci ne smejo vložiti predlogov sprememb k predlogu resolucije pristojnega odbora. Alternativni predlog resolucije ne sme biti daljši od predloga resolucije odbora. Parlament o njem glasuje z enim samim glasovanjem brez predlogov sprememb.

Smiselno se uporablja člen 132(4) in (5) o skupnih predlogih resolucij.

4.   V soglasju s predsednikom se lahko predlogi sprememb izjemoma vložijo po koncu roka za vložitev predlogov sprememb, če gre za sporazumne predloge sprememb ali če se pojavijo tehnične težave. O dopustnosti takih predlogov sprememb odloča predsednik. Za glasovanje o teh predlogih sprememb mora predsednik pridobiti soglasje Parlamenta.

Za sporazumne predloge sprememb se lahko uporabljajo naslednja splošna merila dopustnosti:

-   sporazumni predlogi sprememb se praviloma nanašajo na dele besedila, h katerim so bile predlagane spremembe pred koncem roka za vlaganje predlogov sprememb,

-   sporazumne predloge sprememb praviloma vlagajo politične skupine, ki imajo večino v Parlamentu, predsedniki odborov, poročevalci ali pripravljavci osnutkov zadevnih odborov ali predlagatelji drugih predlogov sprememb,

-   sporazumni predlogi sprememb imajo praviloma za posledico umik drugih predlogov sprememb, ki se nanašajo na isti del besedila.

Samo predsednik lahko predlaga obravnavanje sporazumnega predloga spremembe. Za glasovanje o sporazumnih predlogih sprememb mora predsednik pridobiti soglasje Parlamenta, tako da vpraša, ali kdo nasprotuje takemu glasovanju. Če kdo nasprotuje, Parlament o zadevi odloča z večino oddanih glasov.

(1) Člen 181 se smiselno uporablja za odbore (glej člen 219).
Zadnja posodobitev: 19. december 2019Pravno obvestilo - Varstvo osebnih podatkov