Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - detsember, 2019
EPUB 135kPDF 625k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VII OSA : ISTUNGJÄRGUD
5. PEATÜKK : KVOORUM, MUUDATUSETTEPANEKUD JA HÄÄLETAMINE

Artikkel 182 : Hääletamise kord (1)

1.   Kui kodukorras ei ole otsesõnu sätestatud teisiti, kohaldatakse parlamendile esitatud dokumentide hääletamisel järgmist menetlust:

(a)   esiteks – õiguslikult siduva akti ettepaneku kohta esitatud muudatusettepanekute hääletus,

(b)   teiseks – õiguslikult siduva akti ettepaneku hääletus tervikuna, koos võimalike muudatustega,

    Kui õiguslikult siduva akti ettepanekut ei võeta komisjonis antud häälte enamusega muutmata või muudetud kujul vastu, teeb komisjon parlamendile ettepaneku ettepanek tagasi lükata.

(c)   kolmandaks – resolutsiooni ettepaneku või seadusandliku resolutsiooni projekti muudatusettepanekute hääletus,

(d)   lõpuks – resolutsiooni ettepaneku hääletus tervikuna (lõpphääletus).

Raportis sisalduvat seletuskirja parlamendis hääletusele ei panda.

2.   Õiguslikult siduvate aktide ettepanekute ja muu kui seadusandliku resolutsiooni ettepanekute hääletamisel pannakse kõigepealt hääletusele sisulised osad ja seejärel volitused ja põhjendused.

3.   Muudatusettepanek muutub kehtetuks, kui see on vastuolus samal hääletusel teksti kohta tehtud otsustega.

4.   Hääletuse ajal võib sõna võtta üksnes raportöör või tema asendajana asjaomase komisjoni esimees. Tal on lubatud lühidalt esitada vastutava komisjoni seisukoht hääletusele pandavate muudatusettepanekute kohta.

(1) Artiklit 182 kohaldatakse vajalike muudatustega ka komisjonidele (vt artiklit 219).
Viimane päevakajastamine: 19. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika