Iepriekšējais 
 Nākošais 
Eiropas Parlamenta Reglaments
Parlamenta 9. sasaukums - 2019. gada jūlijs
EPUB 142kPDF 760k
SATURA RĀDĪTĀJS
PIEZĪME LASĪTĀJIEM
SVARĪGĀKO AR REGLAMENTU SAISTĪTU TIESĪBU AKTU APKOPOJUMS

VII SADAĻA : GADSKĀRTĒJĀS SESIJAS
5. NODAĻA : KVORUMS, GROZĪJUMI UN BALSOŠANA

182. pants : Balsošanas kārtība (1)

1.   Izņemot gadījumus, kad piemēro šajā Reglamentā paredzētos īpašos noteikumus, tekstiem, kas iesniegti Parlamentam, piemēro šādu balsošanas kārtību:

(a)   vispirms attiecīgā gadījumā balso par iespējamiem grozījumiem juridiski saistoša akta priekšlikumā,

(b)   tad attiecīgā gadījumā balso par minēto priekšlikumu kopumā, ar grozījumiem vai bez,

    Ja juridiski saistoša akta priekšlikums, kas var būt grozīts vai negrozīts, neiegūst komitejā nodoto balsu vairākumu, tad komiteja ierosina Parlamentam attiecīgo priekšlikumu noraidīt.

(c)   pēc tam balso par rezolūcijas priekšlikuma vai normatīvās rezolūcijas projekta iespējamiem grozījumiem,

(d)   visbeidzot balso kopumā par rezolūcijas priekšlikumu (galīgais balsojums).

Parlaments nebalso par paskaidrojumiem, kas ietverti ziņojumā.

2.   Kad notiek balsošana par juridiski saistošu aktu priekšlikumiem un nenormatīviem rezolūciju priekšlikumiem, vispirms balso par būtiskajiem punktiem, pēc tam — par norādēm un apsvērumiem.

3.   Grozījums nav spēkā, ja tas ir pretrunā ar iepriekš pieņemtajiem lēmumiem attiecībā uz to pašu tekstu tā paša balsojuma laikā.

4.   Balsošanas laikā var izteikties vienīgi referents vai — viņa vietā — komitejas priekšsēdētājs. Viņam ir iespēja īsumā izklāstīt atbildīgās komitejas nostāju attiecībā uz grozījumiem, par kuriem balso.

(1) 182. pantu pēc analoģijas piemēro komitejām (sk. 219. pantu).
Pēdējā atjaunošana: 2019. gada 19. decembrisJuridisks paziņojums - Privātuma politika