Ar ais 
 Ar aghaidh 
Rialacha Nós Imeachta Pharlaimint na hEorpa
9ú téarma parlaiminteach - Nollaig, 2019
EPUB 152kPDF 698k
CLÁR
NOTA DON LEITHEOIR
COIMRE DE NA PRÍOMHGHNÍOMHARTHA DLÍ A BHAINEANN LEIS NA RIALACHA NÓS IMEACHTA

TEIDEAL VII : SEISIÚIN
CAIBIDIL 5 : CÓRAM, LEASUITHE AGUS VÓTÁIL

Riail 183 : An t-ord ina ndéanfar vótáil ar leasuithe (1)

1.   Beidh tosaíocht ag leasuithe ar an téacs lena mbaineann siad agus déanfar vótáil orthu sula ndéantar vótáil ar an téacs sin.

2.   Má dhéantar dhá leasú nó níos mó atá éagsúil go hiomlán lena chéile a chur síos ar an gcuid chéanna de théacs, beidh tosaíocht ag an leasú is mó a imíonn ón téacs bunaidh agus déanfar vótáil ar an leasú sin ar dtús. Má ghlactar an leasú sin measfar go bhfuil diúltaithe do na leasuithe eile; má dhiúltaítear dó, déanfar vótáil ar an gcéad leasú eile san ord tosaíochta agus déanfar an nós imeachta céanna i gcás gach ceann de na leasuithe atá fágtha. I gcás amhras faoin ord tosaíochta, is é an tUachtarán a dhéanfaidh cinneadh ina leith. Má dhiúltaítear do na leasuithe go léir, measfar an téacs bunaidh a bheith arna ghlacadh mura rud é go n-iarrtar vótáil ar leithligh laistigh den teorainn ama shonraithe.

3.   I gcás ina measann an tUachtarán, áfach, go n-éascóidh sé seo an vótáil, féadfaidh an tUachtarán a chur faoi deara go ndéanfar vótáil ar an téacs bunaidh ar dtús, nó go ndéanfar vótáil ar leasú atá níos gaire don téacs bunaidh roimh an leasú is faide a imíonn ón téacs bunaidh.

Má fhaigheann ceachtar rogha díobh sin tromlach, titfidh gach leasú eile a cuireadh síos ar an gcuid chéanna den téacs ar lár.

4.   I gcás ina ndéantar vótáil ar leasuithe comhréitigh, tabharfar tosaíocht vótála dóibh.

5.   Ní bheidh vótáil dheighilte inghlactha i gcás vótáil ar leasú comhréitigh.

6.   I gcás ina bhfuil sraith leasuithe ar an téacs lena mbaineann an tuarascáil curtha síos ag an gcoiste freagrach, cuirfidh an tUachtarán faoi deara go ndéanfar vótáil chomhchoiteann orthu, mura rud é go n-iarrann grúpa polaitiúil nó Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad go ndéanfar vótáil ar leithligh nó vótáil dheighilte, ar phointí áirithe, nó mura rud é go mbeifear tar éis leasuithe coimhlinteacha eile a chur síos.

7.   Féadfaidh an tUachtarán a chinneadh go ndéanfar vótáil chomhchoiteann ar leasuithe eile i gcás inar leasuithe comhlántacha iad, mura rud é go n-iarrann grúpa polaitiúil nó Feisirí a shroicheann an tairseach íseal ar a laghad go ndéanfar vótáil ar leithligh nó vótáil dheighilte. Féadfaidh údair leasuithe vótálacha comhchoiteanna a mholadh freisin ar a gcuid leasuithe.

8.   Féadfaidh an tUachtarán a chinneadh, tar éis leasú ar leith a ghlacadh nó tar éis diúltú dó, go ndéanfar vótáil chomhchoiteann ar roinnt leasuithe eile a bhfuil ábhar comhchosúil iontu nó a bhfuil cuspóirí comhchosúla acu. Féadfaidh an tUachtarán comhaontú na Parlaiminte a lorg sula ndéanfaidh an tUachtarán amhlaidh.

Féadfaidh sraith leasuithe den sórt sin a bheith bainteach le codanna éagsúla den téacs bunaidh.

9.   I gcás dhá leasú nó níos mó atá comhionann le chéile a bheith curtha síos ag údair éagsúla, déanfar vótáil orthu mar aon leasú amháin.

10.   I gcás leasuithe a n-iarrtar vótáil le glaoch rolla ina leith, déanfar vótáil ar leithligh ó leasuithe eile orthu.

(1) Tá feidhm ag Riail 183 mutatis mutandis maidir le coistí (féach Riail 219).
An nuashonrú is déanaí: 19 Nollaig 2019Fógra dlíthiúil - Beartas príobháideachais