Prethodno 
 Sljedeće 
Poslovnik Europskog parlamenta
Deveti parlamentarni saziv - Srpnja 2019.
EPUB 137kPDF 668k
SADRŽAJ
NAPOMENA
KOMPENDIJ GLAVNIH PRAVNIH AKATA POVEZANIH S POSLOVNIKOM

GLAVA VII. : ZASJEDANJA
POGLAVLJE 5. : KVORUM I GLASOVANJE

Članak 183. : Redoslijed glasovanja o amandmanima (1)

1.   Amandmani imaju prednost pred tekstom na koji se odnose i o njima se glasuje prije glasovanja o tekstu.

2.   Ako su na isti dio teksta podnesena dva ili više amandmana koji se međusobno isključuju, prednost ima onaj amandman koji se najviše razlikuje od izvornog teksta i o njemu se najprije glasuje. Ako ga se usvoji, ostali amandmani smatraju se odbijenima; a ako ga se odbije, glasuje se o amandmanu koji je sljedeći prema redu prvenstva i postupak se ponavlja za svaki od preostalih amandmana. Ako postoji dvojba o redu prvenstva, odluku donosi predsjednik. Ako su odbijeni svi amandmani, izvorni tekst smatra se usvojenim, osim ako u predviđenom roku nije zatraženo odvojeno glasovanje.

3.   Međutim, ako smatra da će to olakšati glasovanje, predsjednik može staviti na glasovanje najprije izvorni tekst ili staviti na glasovanje amandman koji je bliži izvornom tekstu prije amandmana koji se najviše razlikuje od izvornog teksta.

Ako bilo koji od njih dobije većinu glasova, ostali amandmani podneseni na isti dio teksta se ne razmatraju.

4.   Ako se glasuje o kompromisnim amandmanima, oni imaju prednost prilikom glasovanja.

5.   U slučaju glasovanja o kompromisnom amandmanu ne dopušta se glasovanje po dijelovima.

6.   Ako je nadležni odbor podnio skup amandmana na tekst na koji se odnosi izvješće, predsjednik ih stavlja na glasovanje skupno, osim ako klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne zahtijevaju odvojena glasovanja ili glasovanja po dijelovima o posebnim točkama ili ako su podneseni drugi konkurentni amandmani.

7.   Predsjednik može staviti druge amandmane na skupno glasovanje ako se međusobno nadopunjavaju, osim ako klub zastupnika ili zastupnici koji dosežu barem niski prag ne zahtijevaju odvojena glasovanja ili glasovanja po dijelovima. Podnositelji amandmana mogu predložiti i skupna glasovanja za svoje amandmane.

8.   Predsjednik može odlučiti, ovisno o usvajanju ili odbijanju određenog amandmana, da se o nekoliko drugih amandmana sličnog sadržaja ili sa sličnim ciljevima glasuje skupno. Prije te odluke predsjednik može tražiti suglasnost Parlamenta.

Takav skup amandmana može se odnositi na različite dijelove izvornog teksta.

9.   Ako različiti autori podnesu dva ili više amandmana identičnog sadržaja, o njima se glasuje kao o jednom amandmanu.

10.   U slučaju amandmana za koje se zahtijeva poimenično glasovanje glasuje se odvojeno od drugih amandmana.

(1) Članak 183. primjenjuje se mutatis mutandis na odbore (vidi članak 219.).
Posljednje ažuriranje: 19. prosinca 2019.Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti