Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 5 : UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY A HLASOVANIE

Článok 183 : Poradie hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch (1)

1.   Pozmeňujúce návrhy majú prednosť pred textom, ktorého sa týkajú, a hlasuje sa o nich pred hlasovaním o uvedenom texte.

2.   Ak boli k tej istej časti textu predložené dva alebo viaceré vzájomne sa vylučujúce pozmeňujúce návrhy, prednosť má a na hlasovanie sa predkladá ako prvý ten pozmeňujúci návrh, ktorý sa najviac vzďaľuje od pôvodného textu. Ak je prijatý, ostatné pozmeňujúce návrhy sa považujú za zamietnuté. Ak je zamietnutý, predloží sa na hlasovanie ďalší pozmeňujúci návrh podľa poradia prednosti a tento postup sa opakuje pri každom zostávajúcom pozmeňujúcom návrhu. V prípadoch pochybnosti, pokiaľ ide o poradie prednosti, rozhoduje predseda Parlamentu. Ak sú všetky pozmeňujúce návrhy zamietnuté, pôvodný text sa považuje za prijatý, pokiaľ nebolo požiadané o oddelené hlasovanie v stanovenej lehote.

3.   Ak sa však predseda domnieva, že to zjednoduší hlasovanie, môže predložiť na hlasovanie ako prvý pôvodný text, alebo pred hlasovaním o pozmeňujúcom návrhu, ktorý sa najviac vzďaľuje od pôvodného textu, predložiť na hlasovanie pozmeňujúci návrh, ktorý je bližší k pôvodnému textu.

Ak niektorý z týchto návrhov získa väčšinu, všetky ostatné pozmeňujúce návrhy predložené k rovnakej časti textu prepadajú.

4.   Ak sa kompromisné pozmeňujúce návrhy predkladajú na hlasovanie, dostávajú pri hlasovaní prednosť.

5.   Hlasovanie po častiach nie je prípustné v prípadoch hlasovania o kompromisných pozmeňujúcich návrhoch.

6.   Ak gestorský výbor predložil k textu, ktorý je predmetom správy, súbor pozmeňujúcich návrhov, predseda Parlamentu ich zaradí do hlasovania spoločne, pokiaľ politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nepožiadali, aby sa o konkrétnych bodoch hlasovalo oddelene alebo po častiach, alebo pokiaľ neboli predložené iné protichodné pozmeňujúce návrhy.

7.   Predseda môže zaradiť do spoločného hlasovania iné pozmeňujúce návrhy, ak sa vzájomne dopĺňajú, pokiaľ politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, nepožiadali o oddelené hlasovanie alebo hlasovanie po častiach. Autori pozmeňujúcich návrhov môžu takisto navrhnúť, aby sa o ich pozmeňujúcich návrhoch hlasovalo spoločne.

8.   Predseda môže po prijatí alebo zamietnutí určitého pozmeňujúceho návrhu rozhodnúť, aby bolo do spoločného hlasovania zaradených niekoľko iných pozmeňujúcich návrhov s podobným obsahom alebo podobnými cieľmi. Pred týmto rozhodnutím môže predseda požiadať Parlament o súhlas.

Takýto súbor pozmeňujúcich návrhov sa môže týkať rôznych častí pôvodného textu.

9.   Ak rôzni autori predložia dva alebo viac rovnakých pozmeňujúcich návrhov, hlasuje sa o nich ako o jednom návrhu.

10.   O pozmeňujúcich návrhoch, pri ktorých bolo požiadané o hlasovanie podľa mien, sa hlasuje oddelene od ostatných pozmeňujúcich návrhov.

(1) Článok 183 sa uplatňuje primerane na výbory (pozri článok 219).
Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia