Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 5 : BESLUTSFÖRHET, ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH OMRÖSTNING

Artikel 183 : Omröstningsordning vid ändringsförslag (1)

1.   Ändringsförslag har företräde framför den text de avser och ska gå till omröstning före den texten.

2.   Om två eller flera ändringsförslag, som ömsesidigt utesluter varandra, har lagts fram till samma textavsnitt, ska det ändringsförslag som avviker mest från den ursprungliga texten ha företräde och vara det som först går till omröstning. Antas det ändringsförslaget ska de övriga ändringsförslagen anses ha förkastats. Förkastas det ska omröstning förrättas om det ändringsförslag som står närmast i tur, och detta förfarande upprepas därefter för vart och ett av de återstående ändringsförslagen. Råder det tvekan om den inbördes ordningen, ska denna avgöras av talmannen. Om samtliga ändringsförslag förkastas ska den ursprungliga texten anses antagen om inte särskild omröstning begärts inom föreskriven tid.

3.   Talmannen får dock, om han eller hon anser att detta kommer att underlätta omröstningen, låta den ursprungliga texten gå till omröstning först, eller låta ett ändringsförslag som står närmare den ursprungliga texten än det ändringsförslag som avviker mest gå till omröstning före det förslaget.

Om endera av dessa erhåller majoritet bortfaller alla övriga ändringsförslag som avser samma del av texten.

4.   Kompromissändringsförslag som går till omröstning ska ges omröstningsprioritet.

5.   Delad omröstning ska inte vara tillåtlig vid en omröstning om ett kompromissändringsförslag.

6.   När ansvarigt utskott har lagt fram en rad ändringsförslag som avser samma text som betänkandet, ska talmannen låta dem gå till gemensam omröstning, såvida inte en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet, begärt särskild eller delad omröstning om vissa punkter eller andra, konkurrerande ändringsförslag lagts fram.

7.   Talmannen får låta andra ändringsförslag gå till gemensam omröstning om de kompletterar varandra, såvida inte en politisk grupp eller ledamöter som uppnår minst det låga tröskelvärdet begärt särskild eller delad omröstning. Författarna till ändringsförslag har även rätt att föreslå en gemensam omröstning om sina ändringsförslag.

8.   Efter det att ett visst ändringsförslag har antagits eller förkastats, får talmannen besluta att flera andra ändringsförslag med liknande innehåll eller liknande syften ska gå till gemensam omröstning. Talmannen får i förväg inhämta kammarens medgivande.

Sådana grupper av ändringsförslag får avse olika delar av den ursprungliga texten.

9.   Om två eller flera identiska ändringsförslag läggs fram av olika personer, ska de gå till omröstning som ett enda ändringsförslag.

10.   Omröstning om ändringsförslag för vilka namnupprop har begärts ska förrättas separat från andra ändringsförslag.

(1) Artikel 183 ska i tillämpliga delar tillämpas för utskotten (se artikel 219).
Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy