Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 5 : UZNÁŠANIASCHOPNOSŤ, POZMEŇUJÚCE NÁVRHY A HLASOVANIE

Článok 185 : Hlasovanie po častiach (1)

1.   Ak text predložený na hlasovanie obsahuje dve alebo viac ustanovení alebo odkazov na dva alebo viac bodov alebo ak sa môže rozdeliť na dve alebo viac častí s odlišným významom a/alebo normatívnou hodnotou, politická skupina alebo poslanci, ktorí dosiahli aspoň nízku prahovú hodnotu, môžu požiadať, aby sa hlasovalo po častiach.

2.   Žiadosť sa musí podať najneskôr v predvečer dňa hlasovania, pokiaľ  predseda Parlamentu neurčí inú lehotu. O žiadosti rozhodne predseda Parlamentu.

(1) Článok 185 ods. 1 sa uplatňuje primerane na výbory (pozri článok 219).
Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia