Předchozí 
 Další 
Jednací řád Evropského parlamentu
9. volební období - červenec 2019
EPUB 152kPDF 720k
OBSAH
POZNÁMKA PRO ČTENÁŘE
SOUBOR HLAVNÍCH PRÁVNÍCH AKTŮ TÝKAJÍCÍCH SE JEDNACÍHO ŘÁDU

HLAVA VII : ZASEDÁNÍ
KAPITOLA 5 : USNÁŠENÍSCHOPNOST, POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY A HLASOVÁNÍ

Článek 191 : Tajné hlasování (1)

1.   V případě jmenování se hlasuje tajně, aniž jsou dotčeny čl. 15 odst. 1 a čl. 213 odst. 2 první pododstavec.

Při sčítání odevzdaných hlasů se berou v potaz jen hlasovací lístky se jmény jmenovaných kandidátů.

2.   Tajné hlasování se koná rovněž na žádost poslanců nebo jedné či více poslaneckých skupin dosahujících přinejmenším vysoké prahové hodnoty. Tuto žádost je nutno vznést před zahájením hlasování.

3.   Žádost o tajné hlasování má přednost před žádostí o jmenovité hlasování.

4.   Pokud hlasování neprobíhá elektronicky, sečte hlasy odevzdané při tajném hlasování dva až osm skrutátorů, kteří jsou vylosování mezi poslanci.

Při hlasování podle odstavce 1 nesmějí kandidáti vykonávat funkci skrutátorů.

Jména poslanců, kteří se zúčastnili tajného hlasování, se zaznamenají do zápisu ze zasedání, při kterém se tajné hlasování konalo.

(1) Článek 191 se použije obdobně na výbory (viz článek 219).
Poslední aktualizace: 19. prosince 2019Právní upozornění - Ochrana soukromí