Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VII : SESSIONER
KAPITEL 5 : BESLUTSFÖRHET, ÄNDRINGSFÖRSLAG OCH OMRÖSTNING

Artikel 191 : Sluten omröstning (1)

1.   Vid utnämningar ska sluten omröstning förrättas, utan att det påverkar tillämpningen av artiklarna 15.1 och 213.2 första stycket.

Endast röstsedlar med nominerade ledamöters namn ska beaktas vid räkningen av antalet avgivna röster.

2.   Sluten omröstning ska även förrättas om ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det höga tröskelvärdet så begär. En sådan begäran måste framställas innan omröstningen inleds.

3.   En begäran om sluten omröstning har företräde framför en begäran om omröstning med namnupprop.

4.   Två till åtta genom lottdragning utvalda ledamöter ska räkna de röster som avges i en sluten omröstning, förutom vid elektronisk omröstning.

Vid omröstning enligt punkt 1 får nominerade kandidater inte vara rösträknare.

Namnen på de ledamöter som deltagit i en sluten omröstning ska föras till protokollet från det sammanträde då omröstningen ägde rum.

(1) Artikel 191 ska i tillämpliga delar tillämpas för utskotten (se artikel 219).
Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy