Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 7 : VEREJNÝ ZÁZNAM Z ROKOVANIA

Článok 203 : Prijaté texty

1.   Texty, ktoré prijal Parlament, sa zverejnia hneď po hlasovaní. Predložia sa Parlamentu spolu so zápisnicou z príslušného rokovania a uchovávajú sa v archívoch Parlamentu.

2.   Texty, ktoré prijal Parlament, sú predmetom právno-lingvistickej finalizácie v rámci zodpovednosti predsedu Parlamentu. Ak sa tieto texty prijmú na základe dohody Parlamentu a Rady, túto finalizáciu uskutočnia obe tieto inštitúcie v úzkej spolupráci a na základe vzájomnej dohody.

3.   Postup ustanovený v článku 241 sa použije, ak sa na zabezpečenie konzistentnosti a kvality textu v súlade s vôľou vyjadrenou Parlamentom vyžadujú úpravy, ktoré presahujú rámec opráv typologických chýb alebo opráv nevyhnutných na zabezpečenie súladu všetkých jazykových znení, ich jazykovej správnosti a terminologickej jednotnosti.

4.   Pozície, ktoré prijal Parlament v súlade s riadnym legislatívnym postupom, majú formu konsolidovaného textu. Ak sa hlasovanie v Parlamente nezakladalo na dohode s Radou, v konsolidovanom texte sa vyznačia všetky prijaté pozmeňujúce návrhy.

5.   Po finalizácii predseda Parlamentu a generálny tajomník podpíšu prijaté texty a tie sa uverejnia v Úradnom vestníku Európskej únie.

Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia