Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VII : ZASADANIA
KAPITOLA 7 : VEREJNÝ ZÁZNAM Z ROKOVANIA

Článok 204 : Doslovný zápis (1)

1.   Z každého rokovania sa vyhotovuje doslovný zápis ako viacjazyčný dokument, v ktorom sa všetky ústne príspevky uvádzajú v pôvodnom úradnom jazyku.

2.   Predseda Parlamentu môže bez toho, aby boli dotknuté jeho ostatné disciplinárne právomoci, nariadiť, aby boli z doslovných zápisov vypustené vystúpenia tých poslancov, ktorým neudelil slovo alebo ktorí hovorili aj po uplynutí vymedzeného rečníckeho času.

3.   Rečníci môžu vykonať opravy zápisu svojich ústnych príspevkov do piatich pracovných dní. Opravy sa zašlú v uvedenej lehote sekretariátu.

4.   Viacjazyčný doslovný zápis sa uverejní ako príloha Úradného vestníka Európskej únie a uchová sa v archíve Parlamentu.

5.   Preklad časti doslovného zápisu do ktoréhokoľvek úradného jazyka sa uskutoční na žiadosť poslanca. Preklad sa v prípade potreby zabezpečí v krátkej lehote.

(1) Článok 204 ods. 2, 3 a 5 sa uplatňuje primerane na výbory, ak sa vypracúva doslovný zápis (pozri článok 216 ods. 5).
Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia