Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Δεκεμβρίου, 2019
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VIII : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 212 : Υποεπιτροπές

1.   Μπορούν να συγκροτηθούν υποεπιτροπές βάσει του άρθρου 206. Κάθε μόνιμη ή ειδική επιτροπή μπορεί, επίσης, αν το απαιτούν οι εργασίες της και με προηγούμενη έγκριση της Διάσκεψης των Προέδρων, να συγκροτήσει μεταξύ των μελών της μία ή περισσότερες υποεπιτροπές, τη σύνθεση, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 209, καθώς και την αρμοδιότητα των οποίων, η οποία πρέπει να εμπίπτει εντός των πεδίων αρμοδιότητας της κύριας επιτροπής, καθορίζει η ίδια. Οι υποεπιτροπές υποβάλλουν τις εκθέσεις τους στην κύρια επιτροπή.

2.   Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά στον παρόντα Κανονισμό, η διαδικασία που ισχύει για τις επιτροπές εφαρμόζεται και στις υποεπιτροπές.

3.   Τα τακτικά μέλη υποεπιτροπής επιλέγονται μεταξύ των μελών της κύριας επιτροπής.

4.   Οι αναπληρωτές γίνονται δεκτοί στις συνεδριάσεις των υποεπιτροπών με τους ίδιους όρους όπως και στις συνεδριάσεις των επιτροπών.

5.   Ο πρόεδρος της κύριας επιτροπής μπορεί να περιλαμβάνει τους προέδρους των υποεπιτροπών στις εργασίες των συντονιστών ή μπορεί να τους επιτρέπει να προεδρεύουν σε συζητήσεις στην κύρια επιτροπή επί θεμάτων με τα οποία ασχολούνται ειδικώς οι εν λόγω υποεπιτροπές, υπό την προϋπόθεση ότι η διαδικασία αυτή έχει υποβληθεί προς εξέταση και έγκριση στο προεδρείο της επιτροπής.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου