Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGÁCIE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článok 212 : Podvýbory

1.   Podvýbory sa môžu zriaďovať v súlade s článkom 206. Stály alebo osobitný výbor takisto môže v záujme svojej činnosti a na základe predchádzajúceho súhlasu Konferencie predsedov zriadiť jeden alebo viac podvýborov a zároveň určiť ich zloženie v súlade s príslušnými ustanoveniami stanovenými v článku 209, ako aj ich pôsobnosť, ktorá musí spadať do oblastí pôsobnosti materského výboru. Podvýbory podávajú správy svojmu materskému výboru.

2.   Ak v tomto rokovacom poriadku nie je stanovené inak, na podvýbory sa vzťahujú rovnaké postupy ako na výbory.

3.   Riadni členovia podvýboru sa vyberajú spomedzi členov materského výboru.

4.   Náhradníci sa môžu zúčastňovať schôdzí podvýborov za rovnakých podmienok ako schôdzí výborov.

5.   Predseda materského výboru môže zapájať predsedov podvýborov do práce koordinátorov alebo im umožniť predsedať rozpravám v materskom výbore o otázkach, ktorými sa zaoberajú predmetné podvýbory, pod podmienkou, že tento postup sa predloží na posúdenie a schválenie predsedníctvu výboru.

Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia