Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Δεκεμβρίου, 2019
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VIII : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 213 : Προεδρείο των επιτροπών

1.   Κατά την πρώτη συνεδρίαση της επιτροπής που ακολουθεί τον διορισμό των μελών των επιτροπών, σύμφωνα με το άρθρο 209, και εκ νέου μετά από δυόμισι χρόνια, η επιτροπή εκλέγει μεταξύ των τακτικών μελών της εν λόγω επιτροπής έναν πρόεδρο και με χωριστές ψηφοφορίες αντιπροέδρους, που αποτελούν το προεδρείο της επιτροπής. Ο αριθμός των εκλεγομένων αντιπροέδρων καθορίζεται από το Κοινοβούλιο κατόπιν προτάσεως της Διάσκεψης των Προέδρων. Η ποικιλομορφία του Κοινοβουλίου πρέπει να αντικατοπτρίζεται στη σύνθεση του προεδρείου κάθε επιτροπής· δεν πρέπει να επιτρέπεται το προεδρείο να αποτελείται μόνο από άνδρες ή μόνο από γυναίκες ούτε να προέρχονται όλοι οι αντιπρόεδροι από το ίδιο κράτος μέλος.

2.   Εφόσον ο αριθμός των υποψηφίων αντιστοιχεί στον αριθμό των προς πλήρωση εδρών, η εκλογή γίνεται δια βοής. Εντούτοις, εάν υπάρχουν περισσότεροι του ενός υποψήφιοι σε ένα γύρο ψηφοφορίας, ή εάν το ζητήσουν μέλη ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν στην επιτροπή τουλάχιστον το υψηλό ελάχιστο όριο, η εκλογή γίνεται με μυστική ψηφοφορία.

Εφόσον υπάρχει ένας μόνο υποψήφιος, η εκλογή του πραγματοποιείται με την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων, υπολογιζομένων μόνο των ψήφων υπέρ και κατά.

Εφόσον υπάρχουν περισσότεροι υποψήφιοι, εκλέγεται ο υποψήφιος που λαμβάνει την απόλυτη πλειοψηφία των ψηφισάντων κατά τον πρώτο γύρο της ψηφοφορίας. Κατά το δεύτερο γύρο, εκλέγεται ο υποψήφιος που συγκεντρώνει το μεγαλύτερο αριθμό ψήφων. Σε περίπτωση ισοψηφίας εκλέγεται ο πρεσβύτερος υποψήφιος.

3.   Τα εξής άρθρα σχετικά με τους αξιωματούχους του Κοινοβουλίου εφαρμόζονται κατ’ αναλογίαν όσον αφορά τις επιτροπές: άρθρο 14 (Προσωρινή άσκηση προεδρίας), άρθρο 15 (Υποψηφιότητες και γενικές διατάξεις), άρθρο 16 (Εκλογή του Προέδρου - Εναρκτήριος λόγος), άρθρο 19 (Διάρκεια της θητείας) και άρθρο 20 (Χηρεύοντα αξιώματα).

Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου