Ankstesnis 
 Kitas 
Europos Parlamento darbo tvarkos taisyklės
9-oji Europos Parlamento kadencija - 2019 m. liepos mėn.
EPUB 142kPDF 753k
TURINYS
PASTABA SKAITYTOJUI
PAGRINDINIŲ TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU DARBO TVARKOS TAISYKLĖMIS, RINKINYS

VIII ANTRAŠTINĖ DALIS : KOMITETAI IR DELEGACIJOS
1 SKYRIUS : KOMITETAI

213 straipsnis : Komitetų biurai

1.   Per pirmąjį komiteto posėdį, vykstantį po komiteto narių paskyrimo pagal 209 straipsnį, ir vėl po dvejų su puse metų, komitetas išsirenka biurą, kurį sudaro pirmininkas ir pirmininko pavaduotojai, renkami atskirais balsavimais iš tikrųjų to komiteto narių. Sprendimą dėl to, kiek pirmininko pavaduotojų bus renkama, priima Parlamentas, atsižvelgdamas į Pirmininkų sueigos pasiūlymą. Parlamento įvairovė turi būti atspindima kiekvieno komiteto biuro sudėtyje; neleidžiama, kad biurą sudarytų vien vyrai arba vien moterys arba kad visi pirmininko pavaduotojai būtų iš tos pačios valstybės narės.

2.   Jei kandidatų skaičius atitinka numatytų vietų skaičių, rinkimai vyksta aklamacijos būdu. Vis dėlto, jei vykstant tam tikram balsavimui yra daugiau nei vienas kandidatas arba ne mažiau kaip aukštą ribą siekiantis komiteto narių skaičius arba frakcija (-os) prašo surengti balsavimą, rinkimai vyksta balsuojant slaptai.

Jei buvo pateikta tik viena kandidatūra, išrenkamas asmuo, surinkęs už ir prieš balsavusių narių absoliučią balsų daugumą.

Esant keletui kandidatų, per pirmąjį balsavimą išrinktu laikomas kandidatas, surinkęs absoliučią balsavusių narių balsų daugumą. Antruoju balsavimu išrenkamas daugiausiai balsų surinkęs kandidatas. Balsams pasiskirsčius po lygiai, išrenkamas vyriausias pagal amžių kandidatas.

3.   Komitetams mutatis mutandis taikomi šie straipsniai dėl Parlamento vadovybės narių: 14 straipsnis (Laikinai einantis Parlamento pirmininko pareigas), 15 straipsnis (Kandidatūros ir bendrosios nuostatos), 16 straipsnis (Parlamento pirmininko rinkimai. Sveikinimo kalba), 19 straipsnis (Vadovybės narių kadencijos trukmė) ir 20 straipsnis (Laisva vieta).

Atnaujinta: 2019 m. gruodžio 19 d.Teisinė informacija - Privatumo politika