Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGÁCIE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článok 213 : Predsedníctvo výboru

1.   Výbor na svojej prvej schôdzi po vymenovaní členov výboru podľa článku 209 a znovu po dva a pol roku zvolí spomedzi svojich riadnych členov predsedníctvo zložené z predsedu a podpredsedov v samostatných hlasovaniach. Počet podpredsedov, ktorí sa majú zvoliť, určí Parlament na návrh Konferencie predsedov. Rozmanitosť Parlamentu sa musí zohľadniť v zložení predsedníctva každého výboru; nie je prípustné čisto mužské alebo čisto ženské zloženie predsedníctva ani aby všetci podpredsedovia pochádzali z toho istého členského štátu.

2.   Ak sa počet kandidátov zhoduje s počtom miest, ktoré sa majú obsadiť, voľba sa uskutočňuje aklamáciou. Ak je viac kandidátov na dané hlasovanie, alebo členovia výboru alebo politická skupina či politické skupiny, ktorí dosiahli aspoň vysokú prahovú hodnotu vo výbore, požiadali o hlasovanie, voľba sa uskutočňuje tajným hlasovaním.

Ak je iba jeden kandidát, je na zvolenie potrebná absolútna väčšina odovzdaných hlasov, do ktorých sa počítajú hlasy odovzdané za a proti.

Ak je viac kandidátov, je zvolený ten kandidát, ktorý v prvom kole hlasovania získa absolútnu väčšinu odovzdaných hlasov. V druhom kole hlasovania je zvolený ten kandidát, ktorý získa najviac hlasov. V prípade rovnosti hlasov je zvolený najstarší kandidát.

3.   Nasledujúce články týkajúce sa držiteľov najvyšších funkcií v Parlamente sa uplatňujú primerane na výbory: článok 14 (Dočasný predseda), článok 15 (Navrhovanie kandidátov a všeobecné ustanovenia), článok 16 (Voľba predsedu Parlamentu– otvárací prejav), článok 19 (Funkčné obdobie držiteľov najvyšších funkcií) a článok 20 (Uvoľnené funkcie).

Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia