Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VIII :  UTSKOTT, UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER OCH DELEGATIONER
KAPITEL 1 : UTSKOTT OCH UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER

Artikel 213 : Utskottspresidium

1.   Vid det första utskottssammanträdet efter det att utnämningen av utskottsledamöter har ägt rum enligt artikel 209, och på nytt två och ett halvt år därefter, ska utskottet i separata omröstningar välja ett presidium bestående av en ordförande och flera vice ordförande från utskottets ordinarie ledamöter. Det antal vice ordförande som ska väljas ska fastställas av parlamentet på förslag från talmanskonferensen. Mångfalden i parlamentet ska återspeglas i varje utskotts presidiesammansättning; presidier som består endast av män eller endast av kvinnor ska inte vara tillåtna, och det ska inte heller vara tillåtet att alla vice ordförande kommer från en och samma medlemsstat.

2.   Om antalet kandidater svarar mot antalet lediga platser, ska valet ske med acklamation. Om det emellertid finns fler än en kandidat i en viss valomgång, eller om ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det höga tröskelvärdet i utskottet begärt omröstning, ska valet ske genom sluten omröstning.

Om det endast finns en kandidat ska valet ske med en absolut majoritet av de avgivna rösterna; som avgivna röster ska endast räknas röster för och emot.

Om det finns fler än en kandidat ska den kandidat väljas som erhåller en absolut majoritet av de avgivna rösterna i den första valomgången. Vid den andra valomgången ska den kandidat som erhåller flest röster väljas. Vid lika antal röster ska den äldsta kandidaten anses vald.

3.   Följande artiklar om uppdrag ska i tillämpliga delar tillämpas även för utskott: artikel 14 (Tillfällig ordförande), artikel 15 (Nomineringar och allmänna bestämmelser), artikel 16 (Val av talman – öppningsanförande), artikel 19 (Mandattid) och artikel 20 (Lediga poster).

Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy