Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - december, 2019
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VIII : UDVALG OG DELEGATIONER
KAPITEL 1 : UDVALG

Artikel 216 : Udvalgsmøder

1.   Udvalgene samles efter indkaldelse fra deres formand eller på foranledning af Parlamentets formand.

Når formanden indkalder til mødet, forelægger han forslaget til dagsorden for mødet. Udvalget træffer afgørelse om dagsordenen ved mødets begyndelse.

2.   Kommissionen, Rådet og andre EU-institutioner kan tage ordet på udvalgsmøder efter indbydelse fra formanden for det pågældende udvalg på dettes vegne.

Andre personer kan efter vedtagelse i udvalget indbydes til at deltage i og tage ordet på et møde.

Et korresponderende udvalg kan med Præsidiets tilladelse arrangere en eksperthøring, såfremt det finder en sådan høring nødvendig af hensyn til arbejdet i forbindelse med et bestemt spørgsmål.

3.   Med forbehold af artikel 56, stk. 8, og hvis det pågældende udvalg ikke bestemmer andet, kan medlemmer af Parlamentet, der overværer møder i de udvalg, de ikke er medlemmer af, ikke deltage i forhandlingerne.

De kan dog af udvalgene bemyndiges til at deltage i udvalgenes møder med rådgivende funktion.

4.   Artikel 171, stk. 2, om fordeling af taletid finder tilsvarende anvendelse på udvalg.

5.   Såfremt der udarbejdes et fuldstændigt forhandlingsreferat, finder artikel 204, stk. 2, stk. 3 og stk. 5 tilsvarende anvendelse.

Seneste opdatering: 19. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik