Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Δεκεμβρίου, 2019
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VIII : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 216 : Συνεδριάσεις των επιτροπών

1.   Οι επιτροπές συνεδριάζουν με πρόσκληση του προέδρου τους ή με πρωτοβουλία του Προέδρου του Κοινοβουλίου.

Κατά την σύγκληση της συνεδρίασης, ο πρόεδρος υποβάλλει σχέδιο ημερήσιας διάταξης. Η επιτροπή λαμβάνει απόφαση σχετικά με την ημερήσια διάταξη κατά την έναρξη της συνεδρίασης.

2.   Με πρόσκληση του προέδρου της κοινοβουλευτικής επιτροπής, ο οποίος ενεργεί εξ ονόματός της, η Επιτροπή, το Συμβούλιο και άλλα όργανα της Ένωσης μπορούν να λάβουν το λόγο στις συνεδριάσεις της επιτροπής.

Με απόφαση της επιτροπής, μπορούν να προσκληθούν και άλλα άτομα να παρευρεθούν σε συνεδρίαση και να λάβουν το λόγο.

Η αρμόδια επιτροπή μπορεί, με την επιφύλαξη της έγκρισης του Προεδρείου, να οργανώσει ακρόαση εμπειρογνωμόνων όταν κρίνει ότι η ακρόαση αυτή είναι απαραίτητη για την καλή διεξαγωγή των εργασιών της επί συγκεκριμένου θέματος.

3.   Με την επιφύλαξη της εφαρμογής του άρθρου 56 παράγραφος 8 και εφόσον δεν αποφασίσει διαφορετικά η ενδιαφερόμενη επιτροπή, οι βουλευτές που παρίστανται στις συνεδριάσεις των επιτροπών των οποίων δεν είναι μέλη, δεν έχουν δυνατότητα συμμετοχής στις εργασίες τους.

Μπορούν πάντως να λάβουν από την επιτροπή άδεια συμμετοχής στις συνεδριάσεις της με συμβουλευτική ιδιότητα.

4.   Το άρθρο 171 παράγραφος 2 σχετικά με την κατανομή του χρόνου αγόρευσης εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν στις συνεδριάσεις των επιτροπών.

5.   Όταν συντάσσονται Πλήρη Πρακτικά, το άρθρο 204 παράγραφοι 2, 3 και 5 εφαρμόζεται κατ’ αναλογίαν.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου