Назад 
 Напред 
Правилник за дейността на Европейския парламент
9-ти парламентарен мандат - Декември, 2019
EPUB 174kPDF 862k
СЪДЪРЖАНИЕ
БЕЛЕЖКА КЪМ ЧИТАТЕЛЯ
СБОРНИК НА ОСНОВНИТЕ ПРАВНИ АКТОВЕ СВЪРЗАНИ С ПРАВИЛНИКА ЗА ДЕЙНОСТТА

ДЯЛ VIII : КОМИСИИ И ДЕЛЕГАЦИИ
ГЛАВА 1 : КОМИСИИ

Член 218 : Гласуване в комисия

1.   Без да се засяга член 65, параграф 3 относно второто четене, измененията или проектите на предложенията за отхвърляне, внесени за разглеждане в комисия, винаги се подписват от пълноправен или заместващ член на съответната комисия или се приподписват от поне един такъв член.

2.   Всяка комисия може да проведе валидно гласуване, ако присъстват една четвърт от членовете ѝ. Независимо от това, ако преди началото на гласуването членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне високия праг в комисията, поискат това, валидно гласуване може да се проведе само ако в него са участвали мнозинството от нейните членове.

3.   Всяко единно и/или окончателно гласуване на доклад или становище в комисия се провежда поименно в съответствие с член 190, параграфи 3 и 4. Гласуването на изменения и други гласувания се осъществяват чрез вдигане на ръка, освен ако председателят реши да се приложи електронно гласуване или членове на ЕП или политическа(-и) група(-и), достигащи поне високия праг в комисията поискат поименно гласуване.

Разпоредбите на член 218, параграф 3 относно поименното гласуване не се прилагат за докладите, предвидени в член 8, параграф 2 и в член 9, параграфи 4, 7 и 9, приемани в рамките на процедури, свързани с имунитета на член на ЕП.

4.   Въз основа на внесените изменения, вместо да пристъпи към гласуване, комисията може да поиска от докладчика да представи нов проект, в който е взета предвид възможно най-голяма част от измененията. В този случай се определя нов срок за внасяне на изменения.

Последно осъвременяване: 19 декември 2019 г.Правна информация - Политика за поверителност