Forrige 
 Næste 
Europa-Parlamentets forretningsorden
9. valgperiode - december, 2019
EPUB 138kPDF 647k
INDHOLDSFORTEGNELSE
OPLYSNING TIL LÆSEREN
KOMPENDIUM OVER DE VIGTIGSTE RETSAKTER MED RELATION TIL FORRETNINGSORDENEN

AFSNIT VIII : UDVALG OG DELEGATIONER
KAPITEL 1 : UDVALG

Artikel 218 : Afstemninger i udvalgene

1.   Uden at dette berører artikel 65, stk. 3, om andenbehandling, skal ændringsforslag eller udkast til forslag om forkastelse, der er indgivet med henblik på behandling i udvalg, altid være underskrevet af et ordinært eller stedfortrædende medlem af det pågældende udvalg eller i det mindste medunderskrevet af mindst ét sådant medlem.

2.   Et udvalg er beslutningsdygtigt, når 1/4 af dets medlemmer faktisk er til stede. Hvis medlemmer eller en politisk gruppe eller politiske grupper, der mindst når op på den høje tærskel i udvalget, før en afstemnings begyndelse kræver det, er afstemningen dog kun gyldig, hvis et flertal af dets medlemmer deltager i afstemningen.

3.   En enkelt og/eller en endelig afstemning om en betænkning eller en udtalelse i udvalgene sker ved navneopråb i overensstemmelse med artikel 190, stk. 3 og 4. Afstemning om ændringsforslag og andre afstemninger sker ved håndsoprækning, medmindre udvalgets formand bestemmer, at der skal foretages elektronisk afstemning, eller medlemmer eller politiske gruppe(r), der mindst når op på den høje tærskel i udvalget, kræver afstemning ved navneopråb.

Bestemmelserne i artikel 218, stk. 3, om afstemning ved navneopråb finder ikke anvendelse på de i artikel 8, stk. 2, og artikel 9, stk. 4, 7 og 9, omhandlede betænkninger i forbindelse med procedurer vedrørende et medlems immunitet.

4.   På baggrund af de indgivne ændringsforslag kan udvalget i stedet for at stemme om ændringsforslagene anmode ordføreren om at forelægge et nyt udkast, hvori der tages hensyn til så mange af dem som muligt. I så fald fastsættes en ny frist for ændringsforslag.

Seneste opdatering: 19. december 2019Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik