Προηγούμενο 
 Επόμενο 
Κανονισμός του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
9η κοινοβουλευτική περίοδος - Δεκεμβρίου, 2019
EPUB 188kPDF 876k
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ
ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΚΟΙΝΟ
ΕΠΙΤΟΜΗ ΤΩΝ ΚΥΡΙΩΝ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ

ΤΙΤΛΟΣ VIII : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΕΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ

Άρθρο 218 : Ψηφοφορία στις επιτροπές

1.   Με την επιφύλαξη του άρθρου 65 παράγραφος 3 σχετικά με την δεύτερη ανάγνωση, τροπολογίες ή σχέδια προτάσεων απόρριψης που κατατίθενται για εξέταση σε επιτροπή φέρουν πάντα την υπογραφή τακτικού ή αναπληρωματικού μέλους της ενδιαφερόμενης επιτροπής ή συνυπογράφονται από τουλάχιστον ένα τέτοιο μέλος.

2.   Μία επιτροπή μπορεί να ψηφίσει έγκυρα όταν το ένα τέταρτο των μελών που την αποτελούν είναι παρόντα. Εφόσον όμως μέλη ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν στην επιτροπή τουλάχιστον το υψηλό ελάχιστο όριο το ζητήσει πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας, η ψηφοφορία είναι έγκυρη μόνον αν συμμετέσχε σ’ αυτήν η πλειοψηφία των μελών της.

3.   Στην περίπτωση μίας μοναδικής ή τελικής ψηφοφορίας επί εκθέσεως ή γνωμοδοτήσεως, η ψηφοφορία διεξάγεται με ονομαστική κλήση σύμφωνα με το άρθρο 190 παράγραφοι 3 και 4. Η ψηφοφορία επί τροπολογιών και οι λοιπές ψηφοφορίες διεξάγονται με ανάταση του χεριού, εκτός αν ο πρόεδρος αποφασίσει τη διεξαγωγή ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ή αν μέλη ή πολιτική ομάδα ή πολιτικές ομάδες που συμπληρώνουν στην επιτροπή τουλάχιστον το υψηλό ελάχιστο όριο απαιτήσει ψηφοφορία με ονομαστική κλήση.

Οι διατάξεις του άρθρου 218 παράγραφος 3 σχετικά με την ψηφοφορία με ονομαστική κλήση, δεν εφαρμόζονται στις εκθέσεις που προβλέπονται στο άρθρο 8 παράγραφος 2 και στο άρθρο 9 παράγραφοι 4, 7 και 9, στο πλαίσιο των διαδικασιών σχετικά με την ασυλία βουλευτή.

4.   Λαμβανομένων υπόψη των κατατεθεισών τροπολογιών, η επιτροπή μπορεί, αντί να προβεί σε ψηφοφορία, να ζητήσει από τον εισηγητή να συντάξει νέο σχέδιο στο οποίο να λαμβάνονται υπόψη όσο το δυνατό περισσότερες τροπολογίες. Στην περίπτωση αυτή ορίζεται νέα προθεσμία για την κατάθεση τροπολογιών.

Τελευταία ενημέρωση: 19 Δεκεμβρίου 2019Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου