Eelnev 
 Järgnev 
Euroopa Parlamendi kodukord
Euroopa Parlamendi üheksas ametiaeg - detsember, 2019
EPUB 135kPDF 625k
SISU
LUGEJALE
KODUKORRAGA SEOTUD PEAMISTE ÕIGUSAKTIDE KOMPENDIUM

VIII OSA : KOMISJONID JA DELEGATSIOONID
1. PEATÜKK : KOMISJONID

Artikkel 218 : Komisjonis toimuvad hääletused

1.   Ilma et see piiraks artikli 65 lõike 3 kohaldamist seoses teise lugemisega, peab kõik komisjonis läbivaatamiseks esitatavad muudatusettepanekud või tagasilükkamise ettepaneku projektid allkirjastama või kaasallkirjastama vähemalt üks asjaomase komisjoni täis- või asendusliige.

2.   Komisjon on otsustusvõimeline, kui kohal on veerand komisjoni liikmetest. Kui parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt kõrgele lävendile parlamendikomisjonis esitab enne hääletuse algust vastava taotluse, on hääletustulemus kehtiv ainult siis, kui hääletusel osales liikmete enamus.

3.   Üks hääletus ja/või lõpphääletus raporti või arvamuse üle toimub parlamendikomisjonis nimeliselt vastavalt artikli 190 lõigetele 3 ja 4. Hääletused muudatusettepanekute üle ja muud hääletused toimuvad käe tõstmisega, välja arvatud juhul, kui koosoleku juhataja otsustab kasutada elektroonilist hääletust või kui parlamendiliikmed või fraktsioon(id) vastavalt vähemalt kõrgele lävendile parlamendikomisjonis nõuab nimelist hääletust.

Artikli 218 lõike 3 sätteid, mis käsitlevad nimelist hääletust, ei kohaldata artikli 8 lõikes 2 ja artikli 9 lõigetes 4, 7 ja 9 käsitletud raportitele parlamendiliikme puutumatusega seonduvates asjades.

4.   Komisjon võib esitatud muudatusettepanekute hääletusele panemise asemel paluda raportööril esitada uus projekt, milles võetaks muudatusettepanekuid võimalikult suures ulatuses arvesse. Sellisel juhul määratakse muudatusettepanekute esitamiseks uus tähtaeg.

Viimane päevakajastamine: 19. detsember 2019Õigusteave - Privaatsuspoliitika