Edellinen 
 Seuraava 
Euroopan parlamentin työjärjestys
Yhdeksäs vaalikausi - joulukuuta, 2019
EPUB 141kPDF 639k
SISÄLLYS
HUOMAUTUS
TÄRKEIMPIEN TYÖJÄRJESTYKSEEN LIITTYVIEN SÄÄDÖSTEN KOONNOS

OSA VIII : VALIOKUNNAT JA VALTUUSKUNNAT
LUKU 1 : VALIOKUNNAT

218 artikla : Äänestys valiokunnassa

1.   Asianomaisen valiokunnan varsinaisen jäsenen tai varajäsenen on aina allekirjoitettava valiokunnan käsiteltäväksi jätetyt tarkistukset tai luonnokset esityksiksi ehdotuksen hylkäämiseksi tai vähintään yhden allekirjoittajista on oltava valiokunnan varsinainen jäsen tai varajäsen, sanotun kuitenkaan rajoittamatta toista käsittelyä koskevan 65 artiklan 3 kohdan soveltamista.

2.   Valiokunnan äänestys on pätevä, jos neljäsosa sen jäsenistä on äänestyksessä läsnä. Jos valiokunnassa vähintään korkean vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä sitä ennen äänestyksen aloittamista pyytää, äänestys on pätevä ainoastaan, jos valiokunnan jäsenten enemmistö on osallistunut äänestykseen.

3.   Mietintöä tai lausuntoa koskeva kertaäänestys tai lopullinen äänestys toimitetaan valiokunnassa nimenhuutoäänestyksenä 190 artiklan 3 ja 4 kohdan mukaisesti. Tarkistuksia koskevat äänestykset ja muut äänestykset toimitetaan kädennostoäänestyksinä, paitsi jos puheenjohtaja päättää toimittaa koneäänestyksen tai jos valiokunnassa vähintään korkean vähimmäismäärän saavuttamiseksi tarvittava määrä jäseniä tai yksi tai useampi poliittinen ryhmä pyytää nimenhuutoäänestystä.

Äänestystä nimenhuutoäänestyksenä koskevia 218 artiklan 3 kohdan säännöksiä ei sovelleta 8 artiklan 2 kohdassa ja 9 artiklan 4, 7 ja 9 kohdassa tarkoitettuihin mietintöihin jäsenen koskemattomuutta koskevissa menettelyissä.

4.   Käsiteltäväksi jätettyjen tarkistusten perusteella valiokunta voi äänestämisen sijasta pyytää esittelijää antamaan uuden luonnoksen, jossa otetaan huomioon mahdollisimman monta esitetyistä tarkistuksista. Tarkistuksille asetetaan uusi määräaika.

Päivitetty viimeksi: 19. joulukuuta 2019Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö