Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGÁCIE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článok 218 : Hlasovanie vo výbore

1.   Bez toho, aby bol dotknutý článok 65 ods. 3 o druhom čítaní, pozmeňujúce návrhy alebo návrhy na zamietnutie predložené na prerokovanie vo výbore musia byť vždy podpísané riadnym členom alebo náhradníkom daného výboru alebo spolupodpísané aspoň jedným z nich.

2.   Výbor je schopný uznášať sa, ak je prítomná štvrtina jeho členov. Na žiadosť členov výboru alebo politickej skupiny či politických skupín, ktorí dosiahnu aspoň vysokú prahovú hodnotu vo výbore, pred začiatkom hlasovania je však hlasovanie platné iba vtedy, keď sa ho zúčastní väčšina jeho členov.

3.   Každé jediné a/alebo záverečné hlasovanie vo výbore o správe alebo stanovisku sa uskutoční podľa mien v súlade s článkom 190 ods. 3 a 4. Hlasovanie o pozmeňujúcich návrhoch a iné hlasovania sa uskutočnia zdvihnutím ruky, pokiaľ predseda nerozhodne o elektronickom hlasovaní alebo členovia výboru alebo politická skupina či politické skupiny, ktorí dosiahli aspoň vysokú prahovú hodnotu vo výbore, nepožiadajú o hlasovanie podľa mien.

Ustanovenia článku 218 ods. 3 týkajúce sa hlasovania podľa mien sa neuplatňujú na správy uvedené v článku 8 ods. 2 a v článku 9 ods. 4, 7 a 9 v rámci konaní o poslaneckej imunite.

4.   Na základe predložených pozmeňujúcich návrhov môže výbor namiesto hlasovania požiadať spravodajcu o predloženie nového návrhu, v ktorom sa zohľadní čo možno najviac pozmeňujúcich návrhov. Na predloženie pozmeňujúcich návrhov sa určí nová lehota.

Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia