Föregående 
 Nästa 
Europaparlamentets arbetsordning
Nionde valperioden - Juli 2019
EPUB 142kPDF 647k
INNEHÅLL
ANMÄRKNING TILL LÄSAREN
KOMPENDIUM ÖVER DE VIKTIGASTE RÄTTSAKTERNA SOM RÖR ARBETSORDNINGEN

AVDELNING VIII :  UTSKOTT, UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER OCH DELEGATIONER
KAPITEL 1 : UTSKOTT OCH UNDERSÖKNINGSKOMMITTÉER

Artikel 218 : Omröstningar i utskott

1.   Utan att det påverkar tillämpningen av artikel 65.3 om andra behandlingen ska under alla omständigheter en ordinarie ledamot eller en suppleant i det berörda utskottet underteckna eller ingå bland dem som undertecknar ändringsförslag eller utkast till förslag om förkastande för behandling i utskott.

2.   I ett utskott föreligger beslutsförhet när minst en fjärdedel av ledamöterna är närvarande. Om ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det höga tröskelvärdet i utskottet, innan omröstningen inleds, så kräver, ska emellertid omröstningen anses giltig endast om en majoritet av utskottets ledamöter har deltagit i den.

3.   Varje enstaka omröstning och/eller slutomröstning i ett utskott om ett betänkande eller yttrande ska ske med namnupprop i enlighet med artikel 190.3 och 190.4. Omröstningar om ändringsförslag och andra omröstningar ska ske med handuppräckning, såvida inte ordföranden beslutar att gå vidare med elektronisk omröstning eller ledamöter eller en eller flera politiska grupper som uppnår minst det höga tröskelvärdet i utskottet, begär omröstning med namnupprop.

Bestämmelserna i artikel 218.3 om omröstning med namnupprop ska inte tillämpas på de betänkanden som föreskrivs i artiklarna 8.2, 9.4, 9.7 och 9.9 när det gäller förfaranden som avser en ledamots immunitet.

4.   Med beaktande av de ingivna ändringsförslagen får utskottet, i stället för att låta förslagen gå till omröstning, uppmana föredraganden att lägga fram ett nytt förslag i vilket så många ändringsförslag som möjligt beaktas. En ny tidsfrist ska därefter fastställas för ändringsförslag.

Senaste uppdatering: 19 december 2019Rättsligt meddelande - Integritetspolicy