Predchádzajúci 
 Nasledujúci 
Rokovací poriadok Európskeho parlamentu
9. volebné obdobie - júl 2019
EPUB 147kPDF 706k
OBSAH
POZNÁMKA PRE ČITATEĽA
SÚBOR HLAVNÝCH PRÁVNYCH AKTOV TÝKAJÚCICH SA ROKOVACIEHO PORIADKU

HLAVA VIII : VÝBORY A DELEGÁCIE
KAPITOLA 1 : VÝBORY

Článok 219 : Ustanovenia o rokovaniach v pléne, ktoré sa vzťahujú na výbory

Tieto články týkajúce sa hlasovania, procedurálnych námietok a procedurálnych návrhov sa uplatňujú primerane na výbory: článok 174 (Predchádzanie mareniu postupov), článok 179 (Prahové hodnoty), článok 180 (Predkladanie a prednes pozmeňujúcich návrhov), článok 181 (Prípustnosť pozmeňujúcich návrhov), článok 182 (Postup pri hlasovaní), článok 183 (Poradie hlasovania o pozmeňujúcich návrhoch), článok 185 ods. 1 (Hlasovanie po častiach), článok 186 (Hlasovacie právo), článok 187 (Hlasovanie), článok 189 (Rovnosť hlasov), článok 190 ods. 3 a 4 (Hlasovanie podľa mien), článok 191 (Tajné hlasovanie), článok 192 (Používanie elektronického hlasovacieho zariadenia), článok 193 (Spory týkajúce sa hlasovania), článok 195 (Procedurálne námietky), článok 200 (Odloženie rozpravy alebo hlasovania) a článok 201 (Prerušenie alebo skončenie rokovania).

Posledná úprava: 19. decembra 2019Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia